Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса – София” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” приложи  принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса – София” АД да не допуска до търговия на организираните от него пазари финансови инструменти с емитент „Енергони” АД. Мярката е наложена до уведомяването на „Българска фондова борса – София” АД от страна на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че одитът, назначен с Решение № 184 – ПД от 26.03.2010 г., е приключил с одиторско мнение без забележки, или до представянето на коригирани финансови отчети в съответствие с одиторското мнение от страна на „Енергони” АД.

Решение 248 може да намерите в раздел "Административни документи".