Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Пловдив Юрий Гагарин – БТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на публичното дружество „Пловдив Юрий Гагарин – БТ” АД, гр. Пловдив, в тридневен срок от получаване на решението да внесат по надлежния ред гаранции за управлението си и в еднодневен срок след внасянето им да представят в КФН доказателства за това.

Пълния текст на решение 204 може да намерите в раздел „Документи”.