Приложена е принудителна административна мярка на „Пазарджик-БТ” АД, гр. Пазарджик

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Пазарджик-БТ” АД, гр. Пазарджик, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.02.2007 г., съответно  на 27.02.2007 г. – при липса на кворум, да не подлага на гласуване точка трета от дневния ред.

Пълния текст на решение 207 може да намерите в раздел „Документи”.