Прилагане на опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници съгласно ЗВПКИИП


На свое заседание на 02.07.2019 г. Комисията за финансов надзор прие да бъдат приложени опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3 – т. 9 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при изготвяне на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от същия закон.
На основание чл. 25 от ЗВПКИИП опростените изисквания се прилагат спрямо инвестиционните посредници „Варчев Финанс“ ЕООД, „Де Ново“ ЕАД, „Ъп Тренд“ ООД, „Загора Финакорп“ АД, „Кепитъл Инвест“ ЕАД, „Фактори“ АД, „ФК Евър“,  „ЮГ  Маркет“ АД, „БенчМарк Финанс“ АД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД,  „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и „Карол“ АД при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране съгласно ЗВПКИИП.