Приет е проектът на Кодекс за застраховане

Днес, 06.01.2005 г., на заседание на МС бе приет проект на Кодекс за застраховане. Целите на проекта са хармонизиране на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на застраховането, преодоляване на несъвършенствата и пропуските, установени в практиката по прилагането на действащите нормативни актове, както и осигуряване на по-висока ефективност на предварителния и текущия надзор с оглед по-пълна защита на интересите на застрахованите лица, и кодифициране на цялостната правна уредба на застрахователната дейност чрез обхващането й в единен нормативен акт – кодекс.