Пресконференция за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България и на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и данни от проведените стрес тестове на застрахователите – 03.02.2017 г.

Стенограма от изказванията на:

Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН):
 
Приключи един много сложен за изпълнение, управление и координиране процес. А именно проверката на активите на пенсионните фондове, на балансите на застрахователните дружества и съответно стрес тестовете. Трябва да кажа, че това беше предизвикателство за всички нас, които участвахме в този процес. И искам да благодаря на  всички участници, че положиха максимални усилия днес да имаме резултат, да успеем да приключим, след като се налагаше на два пъти да обявяваме отлагане.
 
С какво разполагаме към днешна дата?
 
Разполагаме с обективна, независима оценка, с цялостен преглед на два много важни в нашата икономика сектора. Получените резултати са обективни, тяхното качество не подлежи на никакво съмнение. Те са достоверни. И какво показват те? Показват, че двата сектора са стабилни, устойчиви и добре функциониращи. Разбира се, има някои проблеми.
 
По отношение на пенсионносигурителнните дружества е идентифициран системен проблем със законодателството особено по отношение на свързаните лица. Това налага промяна в дефиниции и по-добро корпоративно управление. Идентифицирани са проблеми при оценките на инвестиционни имоти. Комисията вече е предложила мерки за разрешаването на констатираните проблеми.
 
По отношение на застрахователите има две проблемни области. Едната е при оценката на финансови инструменти. Всъщност, тази област е приложима и за пенсионните дружества. Различните експерти ни предложиха много големи разлики в оценката на едни и същи финансови инструменти. И този проблем се дължи на липса на ясна дефиниция на това – що е активен пазар. Другата проблемна област е  при третирането на квотни презастрахователни договори. Един независим оценител е предложил корекция относно третирането на този тип застрахователен договор. Държа да ви уведомя, че на този етап няма да предлагаме корективни действия към съответния застраховател, към който е направена въпросната препоръка. Всъщност, като се има предвид, че това е стандартен презастрахователен договор, ние сме повдигнали темата на европейско ниво. Говорили сме с EIOPA. В момента тази тема е обект на дискусия в експертна група към EIOPA. След като работната група излезе с решение, ще се вземе решение и от борда на надзорниците в EIOPA. Този тип стандартен презастрахователен договор се използва не само в България, а в целия Европейски съюз и каквото и да бъде решението, то ще е приложимо за всички европейски държави и за всички застрахователи, които използват този договор.
 
Държа да ви уведомя, че повечето от компаниите вече са започнали да прилагат мерки, за да покрият дефицитите, които са идентифицирани. Ние излязохме с предписания и наблюдаваме начина, по който се изпълняват тези мерки. Ще очакваме да бъдат изпълнени в следващите от 3 до 6 месеца.

 
Патрик Ходжес, ръководител на отдел „Контрол и сближаване на надзорни практики” в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA):

Добре дошли на прегледа на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и на представянето на данни с резултатите от проведените стрес тестове.
Първо, искам да кажа, че този преглед е от изключителна важност. Това е важно събитие за постигането на по-голяма прозрачност и повишаване доверието на потребителите. Изключително важно е потребителите да могат да вярват в застрахователния бизнес и в това, че обезщетенията им ще бъдат изплатени.
Устойчив и достатъчен капитал на дружеството е ключът към това, че компанията ще може да удържи на обещанието си да изплаща обезщетения.
Защитата на потребителите е в основата на това, с което се занимаваме като европейски надзор.
Бихме искали да благодарим на КФН и неговия Председател за сътрудничеството, което направи възможно публикуването на този преглед днес.
За нас тази мисия е само един старт, който ще позволи на КФН да продължи с имплементирането на Платежоспособност 2.
Необходими са последващи действия по някои належащи въпроси на национално и европейско ниво.
EIOPA се е посветила на това да следи изпълнението на препоръките и да продължи да засилва доверието в надзора.

Пресконференция за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България и на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и данни от проведените стрес тестове на застрахователите – 3.02.2017 г.

Стенограма от изказванията на:

Карина Караиванова, председател на КФН:
 
Приключи един много сложен за изпълнение, управление и координиране процес. А именно проверката на активите на песионните фондове, на балансите на застрахователните дружества и съответно стрес тестовете. Трябва да кажа, че това беше предизвикателство за всички нас, които участвахме в този процес. И искам да благодаря на  всички участници, че положиха максимални усилия днес да имаме резултат, да успеем да приключим, след като се налагаше на два пъти да обявяваме отлагане.
 
С какво разполагаме към днешна дата?
 
Разполагаме с обективна, независима оценка, с цялостен преглед на два много важни в нашата икономика сектора. Получените резултати са обективни, тяхното качество не подлежи на никакво съмнение. Те са достоверни. И какво показват те? Показват, че двата сектора са стабилни, устойчиви и добре функциониращи. Разбира се, има някои проблеми.
 
По отношение на пенсионноосигурителнните дружества е идентифициран системен проблем със законодателството, особено по отношение на свързаните лица. Това налага промяна в дефиниции и по-добро корпоративно управление. Идентифицирани са проблеми при оценките на инвестиционни имоти. Комисията вече е предложила мерки за разрешаването на констатираните проблеми.
 
По отношение на застрахователите има две проблемни области. Едната е при оценката на финансови инструменти. Всъщност, тази област е приложима и за пенсионните дружества. Различните експерти ни предложиха много големи разлики в оценката на едни и същи финансови инструменти. И този проблем се дължи на липса на ясна дефиниция на това – що е активен пазар. Другата проблемна област е  при третирането на квотни презастрахователни договори. Един независим оценител е предложил корекция относно третирането на този тип застрахователен договор. Държа да ви уведомя, че на този етап няма да предлагаме корективни действия към съответния застраховател, към който е направена въпросната препоръка. Всъщност, като се има предвид, че това е стандартен презастрахователен договор, ние сме повдигнали темата на европейско ниво. Говорили сме с EIOPA. В момента тази тема е обект на дискусия в експертна група към EIOPA. След като работната група излезе с решение, ще се вземе решение и от борда на надзорниците в EIOPA. Този тип стандартен презастрахователен договор се използва не само в България, а в целия Европейски съюз и каквото и да бъде решението, то ще е приложимо за всички европейски държави и за всички застрахователи, които използват този договор.
 
Държа да ви уведомя, че повечето от компаниите вече са започнали да прилагат мерки, за да покрият дефицитите, които са идентифицирани. Ние излезнахме с предписания и наблюдаваме начина, по който се изпълняват тези мерки. Ще очакваме да бъдат изпълнени в следващите от 3 до 6 месеца.

 
Патрик Ходжес – EIOPA:
Добре дошли на прегледа на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и на представянето на данни с резултатите от проведените стрес тестове.
Първо, искам да кажа, че този преглед е от изключителна важност. Това е важна стъпка в постигането на по-голяма прозрачност и повишаване доверието на потребителите. Изключително важно е потребителите да могат да вярват в застрахователния бизнес и в това, че обезщетенията им ще бъдат изплатени.
Устойчив и достатъчен капитал на дружеството е ключът към това, че компанията ще може да удържи на обещанието си да изплаща обезщетения.
Защитата на потребителите е в основата на това, с което се занимаваме като европейски надзор.
Бихме искали да благодарим на КФН и неговия Председател за сътрудничеството, което направи възможно публикуването на този преглед днес.
За нас тази мисия е само един старт, който ще позволи на КФН да продължи с имплементирането на Платежоспособност 2.
Необходими са последващи действия по някои належащи въпроси на национално и европейско ниво.
EIOPA се е посветила на това да следи изпълнението на препоръките и да продължи да засилва доверието в надзора.