Прекратено е производство по отписване на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД от публичния регистър

Заместник-председателят на КФН Димана Ранкова реши да прекрати откритото спрямо „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. Варна производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на дружеството и на издадената от него емисия акции от публичния регистър.
Решението е съобразено с предоставената от дружеството информация относно причините за нерегистриране до този момент на емисията акции за борсова търговия, а именно забавяне в процедурата по  вписване на увеличение на капитала на дружество в търговския регистър. Посочено е, че намерението на дружеството за приемане на емисията  акции за борсова търговия е непроменено, включително е изразено уверение, че ще бъдат изпълнени съответните изисквания на закона за това.