Предупреждение към потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица


    Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) провежда последователна политика за защита интересите на потребителите на финансови услуги и предотвратяване на извършването на инвестиционни дейности и услуги от нелицензирани лица.
    В КФН са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисърч“ ЕООД (предишно наименование „Гранд Рисърч“ ЕООД), „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, „Маркет Прогрес“ ЕООД, „Мини-Маркет 1920“ ЕООД, Супер-Маркет 2020“ ЕООД, „Глобъл Стратеджи“ ЕАД „Пост Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД (предишно наименование „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД) и „Вержиния ФинКорп“ ЕООД. Комисията предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти. Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, и „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД: https://grandspotmarket.com, https://grandeasternmarket.com.
    Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, което притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст, на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:
–    инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;
–    инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;
–    инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);
–    инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ)
    КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Често използвани са агресивни търговски практики като отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потенциалния инвеститор по телефон и  електронна поща.
    Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници, може да се извърши на интернет сайта на КФН – http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства.
    Информация за дружества и платформи, за които е налична негативна информация, може да бъде намерена на интернет страниците на:
–    ЕОЦКП – https://www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors/;
–    International Organization of Securities Commission (IOSCO) – – www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal.

Предупреждение към потенциални инвеститори и всички заинтересовани лица


    Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) провежда последователна политика за защита интересите на потребителите на финансови услуги и предотвратяване на извършването на инвестиционни дейности и услуги от нелицензирани лица.
    В КФН са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисърч“ ЕООД (предишно наименование „Гранд Рисърч“ ЕООД), „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД, „Маркет Прогрес“ ЕООД, „Мини-Маркет 1920“ ЕООД, Супер-Маркет 2020“ ЕООД, „Глобъл Стратеджи“ ЕАД „Пост Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД (предишно наименование „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД) и „Вержиния ФинКорп“ ЕООД. Комисията предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и/или извършване на инвестиционни дейности по смисъла на чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Като причинно-следствена връзка посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на Република България, както и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти. Към настоящия момент са установени следните електронни страници, които се свързват с „Гранд Спот Маркет“ ЕООД, и „Гранд Истърн Маркет“ ЕООД: https://grandspotmarket.com, https://grandeasternmarket.com.
    Предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, което притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст, на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:
–    инвестиционни посредници, лицензирани от КФН;
–    инвестиционни посредници – банки, лицензирани от БНБ;
–    инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел II от ЗПФИ);
–    инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на закона (Глава 4, Раздел III от ЗПФИ)
    КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. Често използвани са агресивни търговски практики като отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потенциалния инвеститор по телефон и  електронна поща.
    Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници, може да се извърши на интернет сайта на КФН – http://www.fsc.bg/bg/ и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/. Търгуването чрез посредник, който не фигурира в посочените списъци, означава, че същият извършва дейността си незаконно, без да са изпълнени необходимите регулаторни и надзорни изисквания, което съответно води до липсата на гаранция за сигурността на инвестираните средства.
    Информация за дружества и платформи, за които е налична негативна информация, може да бъде намерена на интернет страниците на:
–    ЕОЦКП – https://www.esma.europa.eu/investor-corner/warning-and-publications-investors/;
–    International Organization of Securities Commission (IOSCO) – – www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal.