Предупреждение към инвеститорите относно AЛТЕРНАТИВА


С настоящото Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) предоставя на вниманието на обществеността следната информация:
Дружества с наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД както и с всякакво друго наименование, което съдържа думата „алтернатива“, не разполагат и никога не са разполагали с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С оглед на това тези дружества нямат право да получават от лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти. В случай че физически или юридически лица са превели парични средства за търговия с финансови инструменти на „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“  ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и на всяко друго дружество, чието наименование съдържа думата „алтернатива”, те имат право да получат обратно активите си. На собствено основание, ако някой въведе в заблуждение дадено лице с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага и с това причини нему или другиму имотна вреда, той осъществява престъплението „измама“ по Наказателния кодекс на Република България и подлежи на наказание. В този смисъл лицата, които са въведени в заблуждение, че „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и всяко друго дружество, чието наименование съдържа думата „алтернатива“, имат право да предоставят инвестиционни услуги, разполагат с още една възможност за защита на нарушените си права, а именно да подадат сигнал до органите на Прокуратурата срещу конкретните физически лица, които са ги заблудили.
На електронната страница на дружество с наименование ALTERNATIVA FINANCE – https://alternativafinance.com/ е посочено, че същото предоставя инвестиционни услуги, като посоченият на интернет страницата „трейдър“ (брокер) не фигурира в регистъра на КФН на лицата, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации или сделки с финансови инструменти. В заключение, КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката кой е титуляр на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Предупреждение към инвеститорите относно AЛТЕРНАТИВА

С настоящото Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) предоставя на вниманието на обществеността следната информация:
Дружества с наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД както и с всякакво друго наименование, което съдържа думата „алтернатива“, не разполагат и никога не са разполагали с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С оглед на това тези дружества нямат право да получават от лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти. В случай че физически или юридически лица са превели парични средства за търговия с финансови инструменти на „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“  ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и на всяко друго дружество, чието наименование съдържа думата „алтернатива”, те имат право да получат обратно активите си. На собствено основание, ако някои въведе в заблуждение дадено лице с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага и с това причини нему или другиму имотна вреда, той осъществява състава на престъплението „измама“ по Наказателния кодекс на Република България и подлежи на наказание. В този смисъл лицата, които са въведени в заблуждение, че „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и всяко друго дружество, чието наименование съдържа думата „алтернатива“, имат право да предоставят инвестиционни услуги, разполагат с още една възможност за защита на нарушените си права, а именно да подадат сигнал до органите на Прокуратурата срещу конкретните физически лица, които са ги заблудили.
На електронната страница на дружество с наименование ALTERNATIVA FINANCE – https://alternativafinance.com/, е посочено, че същото предоставя инвестиционни услуги, като посоченият на интернет страницата „трейдър“ (брокер) не фигурира в регистъра на КФН на лицата, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации или сделки с финансови инструменти. В заключение КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства. КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на парични суми за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката кой е титуляр на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова наименование разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.