Позиция на Комисията за финансов надзор по отношение на дружество „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД


Във връзка с направена публикация във вестник „Банкеръ“ от 04.02.2019 г., на която като автор е посочено лице с имена Румен Иванов, Комисията за финансов надзор (КФН), в подкрепа на истината, обръща внимание на следните факти и обстоятелства:
На 01.02.2019 г. е публикувано предупреждение на интернет страницата на Комисията по повод „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и други дружества, съдържащи в наименованието си „Алтернатива“. Комисията за финансов надзор обръща внимание, че такива дружества не разполагат с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници, като с настоящото отново потвърждаваме този факт. Предупреждението на Комисията за финансов надзор е продиктувано от постъпили в Комисията множество жалби и сигнали от граждани, на които е предлагано предоставяне на инвестиционни услуги от лица, които се представят, че действат от името на дружества с посочените по-горе наименования.
По отношение на посочените дружества и с цел както защита правата на инвеститорите и техните интереси, така и с оглед постигане на максимална прозрачност на капиталовия пазар, предоставяме на вниманието на инвеститорите следните факти:
„АЛТЕРНАТИВА ФАЙНЕНШЪЛ“ ЕООД действително е дружество, вписано в регистъра на Българската народна банка на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Основен предмет на дейност на „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНЕНШЪЛ“ ЕООД, видно от публичния Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановяеми средства. Дружеството няма издаден лиценз да действа като инвестиционен посредник, който да му позволява да набира парични средства от клиенти с цел търговия с финансови инструменти. Отново от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ може да бъде направена справка, че управител на дружеството не е Румен Гълъбинов, а друго лице. С оглед достигане до пълната истина, подкрепена с доказателства, видно от данните в Търговския регистър Румен Гълъбинов е управител на друго дружество, поднадзорно на КФН (застрахователен брокер), собственик в капитала, на което е Кирил Томов Джабаров. Кирил Томов Джабаров е един от управителите на „Глобал Маркетс“ ООД (настоящо наименование „Интерактив Кампъни“ ЕООД) – дружество, на което КФН отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник заради множество нарушения на приложимото законодателство, в това число използване на клиентски активи за търговия за собствена сметка.
Дружество с наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД не фигурира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, но е посочвано в договорите с лицата, които са подали  жалби до КФН като лицето, което предоставя инвестиционни услуги.
„АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД е дружество, което фигурира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В подадените в КФН сигнали се съдържат данни, че сметки на това дружество са предоставяни на клиентите с цел превеждане на парични средства за търговия с финансови инструменти.
КФН отново обръща внимание на инвеститорите, че са налице случаи, при които лица се представят, че действат от името на лицензирани/регистрирани субекти. От името на тези лица се предлага предоставяне на инвестиционни услуги. Впоследствие на потенциалните клиенти се предлага сключване на договор за инвестиционно посредничество, като типичният подход е в договора да се изписва като насрещна страна наименованието на лицето, притежаващо лиценза/регистрацията (възможно е да има незначителна разлика в наименованието), а паричните средства във връзка с предлаганите услуги да се превеждат по сметка на  друго лице, чието наименование е сходно с това на лицето – страна по договора. В тази връзка отново обръщаме внимание, че правилата за съхранение на клиентски активи от лицензирани инвестиционни посредници са изключително строги и те не допускат паричните средства за търговията с финансови инструменти да се превеждат и впоследствие съхраняват при субекти извън посочените в чл. 93, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – централни банки, кредитни институции, квалифицирани фондове на паричния пазар.
С настоящото КФН отново призовава инвеститорите да бъдат особено внимателни на кого превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти. КФН съветва лицата в тези случаи да правят задължителна проверка кой е титуляр на сметката, по която възнамеряват да преведат парични средства, и дали лицето – титуляр на сметката разполага с издаден от КФН или друг европейски компетентен орган лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник.

Позиция на Комисията за финансов надзор по отношение на дружество „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД


Във връзка с направена публикация във вестник „Банкеръ“ от 04.02.2019 г., на която като автор е посочено лице с имена Румен Иванов, Комисията за финансов надзор (КФН), в подкрепа на истината, обръща внимание на следните факти и обстоятелства:
На 01.02.2019 г. е публикувано предупреждение на интернет страницата на Комисията по повод „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД, „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, както и други дружества, съдържащи в наименованието си „Алтернатива“. Комисията за финансов надзор обръща внимание, че такива дружества не разполагат с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници, като с настоящото отново потвърждаваме този факт. Предупреждението на Комисията за финансов надзор е продиктувано от постъпили в Комисията множество жалби и сигнали от граждани, на които е предлагано предоставяне на инвестиционни услуги от лица, които се представят, че действат от името на дружества с посочените по-горе наименования.
По отношение на посочените дружества и с цел както защита правата на инвеститорите и техните интереси, така и с оглед постигане на максимална прозрачност на капиталовия пазар, предоставяме на вниманието на инвеститорите следните факти:
„АЛТЕРНАТИВА ФАЙНЕНШЪЛ“ ЕООД действително е дружество, вписано в регистъра на Българската народна банка на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Основен предмет на дейност на „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНЕНШЪЛ“ ЕООД, видно от публичния Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановяеми средства. Дружеството няма издаден лиценз да действа като инвестиционен посредник, който да му позволява да набира парични средства от клиенти с цел търговия с финансови инструменти. Отново от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ може да бъде направена справка, че управител на дружеството не е Румен Гълъбинов, а друго лице. С оглед достигане до пълната истина, подкрепена с доказателства, видно от данните в Търговския регистър Румен Гълъбинов е управител на друго дружество, поднадзорно на КФН (застрахователен брокер), собственик в капитала, на което е Кирил Томов Джабаров. Кирил Томов Джабаров е един от управителите на „Глобал Маркетс“ ООД (настоящо наименование „Интерактив Кампъни“ ЕООД) – дружество, на което КФН отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник заради множество нарушения на приложимото законодателство, в това число използване на клиентски активи за търговия за собствена сметка.
Дружество с наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНАНШЪЛ“ ЕООД не фигурира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, но е посочвано в договорите с лицата, които са подали  жалби до КФН като лицето, което предоставя инвестиционни услуги.
„АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД е дружество, което фигурира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В подадените в КФН сигнали се съдържат данни, че сметки на това дружество са предоставяни на клиентите с цел превеждане на парични средства за търговия с финансови инструменти.
КФН отново обръща внимание на инвеститорите, че са налице случаи, при които лица се представят, че действат от името на лицензирани/регистрирани субекти. От името на тези лица се предлага предоставяне на инвестиционни услуги. Впоследствие на потенциалните клиенти се предлага сключване на договор за инвестиционно посредничество, като типичният подход е в договора да се изписва като насрещна страна наименованието на лицето, притежаващо лиценза/регистрацията (възможно е да има незначителна разлика в наименованието), а паричните средства във връзка с предлаганите услуги да се превеждат по сметка на  друго лице, чието наименование е сходно с това на лицето – страна по договора. В тази връзка отново обръщаме внимание, че правилата за съхранение на клиентски активи от лицензирани инвестиционни посредници са изключително строги и те не допускат паричните средства за търговията с финансови инструменти да се превеждат и впоследствие съхраняват при субекти извън посочените в чл. 93, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – централни банки, кредитни институции, квалифицирани фондове на паричния пазар.
С настоящото КФН отново призовава инвеститорите да бъдат особено внимателни на кого превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти. КФН съветва лицата в тези случаи да правят задължителна проверка кой е титуляр на сметката, по която възнамеряват да преведат парични средства, и дали лицето – титуляр на сметката разполага с издаден от КФН или друг европейски компетентен орган лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник.