Позиция на КФН

Прегледът на балансите на застрахователните дружества и на активите на пенсионните фондове започва на 15 юли 2016 г., според единодушното решение на Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните европейски и български институции: Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН).

Комисията за финансов надзор е сигурна в легитимността на упражнението, което ще започне, както бе предвидено, на 15 юли 2016 г. Процесите по прегледите на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества се управляват от УК, който се председателства съвместно от КФН и EIOPA. Всяко решение относно прегледите се взима от УК с единодушие и се публикува на интернет страницата на КФН. До момента всяко едно решение в този процес, без изключение, е взето по тази процедура. КФН работи в пълна прозрачност и като спазва най-високи професионални и етични европейски стандарти.

Подобен преглед се провежда за първи път в рамките на Европейския съюз (ЕС) и е ръководен и управляван от УК под изключително строг контрол. Ето защо инсинуации и спекулации с информация относно прегледа, и в частност оповестяването пред обществеността на някои непълни технически детайли и кореспонденция между членовете на УК, са крайно нежелателни и вредни за финансовата стабилност в държавата.

Комисията за финансов надзор уверява гражданите, че могат да бъдат спокойни за своите вложения. Средствата на гражданите не са застрашени от това техническо упражнение, което предстоящият преглед представлява. Той ще се осъществи при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии в подкрепа на финансовата стабилност в България.

Позиция на КФН

Прегледът на балансите на застрахователните дружества и на активите на пенсионните фондове започва на 15 юли 2016 г., според единодушното решение на Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните европейски и български институции: Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН).

Комисията за финансов надзор е сигурна в легитимността на упражнението, което ще започне, както бе предвидено, на 15 юли 2016 г. Процесите по прегледите на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества се управляват от УК, който се председателства съвместно от КФН и EIOPA. Всяко решение относно прегледите се взима от УК с единодушие и се публикува на интернет страницата на КФН. До момента всяко едно решение в този процес, без изключение, е взето по тази процедура. КФН работи в пълна прозрачност и като спазва най-високи професионални и етични европейски стандарти.

Подобен преглед се провежда за първи път в рамките на Европейския съюз (ЕС) и е ръководен и управляван от УК под изключително строг контрол. Ето защо инсинуации и спекулации с информация относно прегледа, и в частност оповестяването пред обществеността на някои непълни технически детайли и кореспонденция между членовете на УК, са крайно нежелателни и вредни за финансовата стабилност в държавата.

Комисията за финансов надзор уверява гражданите, че могат да бъдат спокойни за своите вложения. Средствата на гражданите не са застрашени от това техническо упражнение, което предстоящият преглед представлява. Той ще се осъществи при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии в подкрепа на финансовата стабилност в България.