ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Основен приоритет в дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) е защита правата на потребителите на финансови услуги. КФН съветва всички потенциални инвеститори да се запознаят с тази информация, която ще помогне за предотвратяване на измама при инвестиране във финансови инструменти.
 
Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от:
1. Дружества, лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. Банки, лицензирани от Българската народна банка (БНБ) за извършване на дейност като инвестиционни посредници, вписани в регистъра на КФН;
3. Инвестиционни посредници от държави членки на Европейския съюз (ЕС), които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти, а именно при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез установяване на клон.
Освен горепосочените дружества, право да извършват дейност по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства имат и дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.
 
Лицата, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg
 
Списък на инвестиционните посредници и управляващи дружества от държави членки, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Списък на лицензираните физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, може да бъде намерен на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=5&tplId=Tpl_93&act=PARAMFORM&docId=0
 
Само лицензирани брокери и инвестиционни консултанти, които имат сключен договор с инвестиционен посредник или управляващо дружество, могат да извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа.
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.
 
Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
Следните недобросъвестни практики могат да послужат като индикация за вероятна / потенциална измама:
1. Бъдете особено внимателни, ако получите неочаквани телефонни обаждания, имейли или посещения на живо от хора, предлагащи инвестиции.
2. Не се доверявайте на хора, които предлагат висока възвращаемост (или печалба) за кратък период от време. Това е основна характеристика на измамните схеми.
3. Внимавайте, ако лица, предлагащи инвестиция, гарантират, че няма риск или има абсолютна гаранция. Не съществуват финансови инструменти, инвестирането в които е лишено от всякакъв риск. Колкото по-висока доходност Ви обещават, толкова рискът е по-голям.
4. Ако сте подложени на натиск да направите инвестицията точно сега и продавачът Ви кара да инвестирате още днес, защото утре вече ще е късно, това е индикация за измама. Да, това е нормална тактика за продажба, но ако прекалено се набляга на нея, сигнализира за нередност. Винаги си давайте време да помислите, да оцените риска и да се консултирате с хора, които се наясно с материята.
5. Подхождайте предпазливо относно хора с „вътрешна информация". Ако някой Ви уверява, че знае от „сигурни източници" за значително поскъпване на дадена инвестиция, най-вероятно той Ви заблуждава. Търговията посредством „вътрешна информация” представлява нарушение на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и подлежи на глоби.
6. Проверявайте професионалната квалификация на лицата, които Ви предлагат инвестиционни услуги. Имайте предвид, че лицата, които имат право да сключват договори с клиенти от името на инвестиционните посредници и управляващи дружества, както и брокерите и инвестиционните консултанти, които имат договори с тези дружества, са вписани в публичния регистър на КФН по партидата на съответния инвестиционен посредник или управляващо дружество.
7. Бъдете внимателни, когато Ви съветват да инвестирате във финансов инструмент, чиято пазарна цена скоро ще се покачи значително в резултата на икономическа или друга причина, като по този  начин ще увеличите бързо и лесно първоначално инвестирания капитал.
8. Внимавайте, когато се използва предимно специфична терминология, с това се цели Вашето объркване. Лицата, които предлагат инвестиционни консултации и финансови инструменти следва да Ви дадат разбираема и изчерпателна информация относно предлаганата услуга или инструмент за да сте в състояние да вземете информирано решение.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Основен приоритет в дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) е защита правата на потребителите на финансови услуги. КФН съветва всички потенциални инвеститори да се запознаят с тази информация, която ще помогне за предотвратяване на измама при инвестиране във финансови инструменти.
 
Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от:
1. Дружества, лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
2. Банки, лицензирани от Българската народна банка (БНБ) за извършване на дейност като инвестиционни посредници, вписани в регистъра на КФН;
3. Инвестиционни посредници от държави членки на Европейския съюз (ЕС), които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти, а именно при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез установяване на клон.
Освен горепосочените дружества, право да извършват дейност по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства имат и дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.
 
Лицата, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg
 
Списък на инвестиционните посредници и управляващи дружества от държави членки, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 
Списък на лицензираните физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, може да бъде намерен на интернет страницата на КФН на следния адрес:
 
http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg&language=bg-BG&option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=103&bridge=y&backId=5&tplId=Tpl_93&act=PARAMFORM&docId=0
 
Само лицензирани брокери и инвестиционни консултанти, които имат сключен договор с инвестиционен посредник или управляващо дружество, могат да извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа.
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.
 
Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).
 
Следните недобросъвестни практики могат да послужат като индикация за вероятна / потенциална измама:
1. Бъдете особено внимателни, ако получите неочаквани телефонни обаждания, имейли или посещения на живо от хора, предлагащи инвестиции.
2. Не се доверявайте на хора, които предлагат висока възвращаемост (или печалба) за кратък период от време. Това е основна характеристика на измамните схеми.
3. Внимавайте, ако лица, предлагащи инвестиция, гарантират, че няма риск или има абсолютна гаранция. Не съществуват финансови инструменти, инвестирането в които е лишено от всякакъв риск. Колкото по-висока доходност Ви обещават, толкова рискът е по-голям.
4. Ако сте подложени на натиск да направите инвестицията точно сега и продавачът Ви кара да инвестирате още днес, защото утре вече ще е късно, това е индикация за измама. Да, това е нормална тактика за продажба, но ако прекалено се набляга на нея, сигнализира за нередност. Винаги си давайте време да помислите, да оцените риска и да се консултирате с хора, които се наясно с материята.
5. Подхождайте предпазливо относно хора с „вътрешна информация". Ако някой Ви уверява, че знае от „сигурни източници" за значително поскъпване на дадена инвестиция, най-вероятно той Ви заблуждава. Търговията посредством „вътрешна информация” представлява нарушение на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) и подлежи на глоби.
6. Проверявайте професионалната квалификация на лицата, които Ви предлагат инвестиционни услуги. Имайте предвид, че лицата, които имат право да сключват договори с клиенти от името на инвестиционните посредници и управляващи дружества, както и брокерите и инвестиционните консултанти, които имат договори с тези дружества, са вписани в публичния регистър на КФН по партидата на съответния инвестиционен посредник или управляващо дружество.
7. Бъдете внимателни, когато Ви съветват да инвестирате във финансов инструмент, чиято пазарна цена скоро ще се покачи значително в резултата на икономическа или друга причина, като по този  начин ще увеличите бързо и лесно първоначално инвестирания капитал.
8. Внимавайте, когато се използва предимно специфична терминология, с това се цели Вашето объркване. Лицата, които предлагат инвестиционни консултации и финансови инструменти следва да Ви дадат разбираема и изчерпателна информация относно предлаганата услуга или инструмент за да сте в състояние да вземете информирано решение.