Пол Клод Даниел Енсенжер е одобрен за член на СД на „Групама застраховане” ЕАД и на „Групама Животозастраховане” ЕАД, гр. София

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобри Пол Клод Даниел Енсенжер за член на Съвета на директорите на „Групама застраховане” ЕАД, гр. София и на „Групама Животозастраховане” ЕАД, гр. София.
Решенията 51 и 52 са публикувани в раздел „Административни документи”.