Покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи и на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка по Наредба № 64 на КФН

П О К А Н А 
за подаване на заявления
за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи, външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка

Съгласно чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Комисията за финансов надзор (КФН) може да назначи за сметка на дружество за допълнително социално осигуряване:
 • регистриран одитор;
 • външен независим експерт за извършването на оценка на активи на фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване;
 • външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на дружеството или на отделни нейни функции;
 • актюер с призната правоспособност за извършване на актюерска проверка.
За назначаването на посочените лица КФН води:
– списък с регистрирани одитори;
– списък с външни независими експерти за извършването на оценка на активи;
– списък с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление;
– списък с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка.
Във връзка с това на основание § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им КФН отправя покана до всички лица, които желаят да бъдат включени в посочените списъци, да подадат заявления за това.
 
            За включване в списъците заявителите трябва да отговарят на приложимите общи изисквания по т. I. и на съответните специфични изисквания по т. II.
I. Общи изисквания
1. Когато заявителят е физическо лице, трябва да отговаря на следните общи изисквания:
1.1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
1.2. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност и да упражнява съответната професия или дейност;
1.3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.4. да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
1.5. през последните три години преди акта на съответния компетентен орган да не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
1.6. да не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
1.7. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на КСО, на другите закони, регламентиращи финансовия сектор, и на актовете по прилагането им, на съответното законодателство на друга държава членка или на пряко приложимото право на Европейския съюз, регулиращо финансовия сектор.
2. Когато заявителят е одиторско дружество, което кандидатства за включване в списъка с регистрирани одитори, трябва:
2.1. да отговаря на изискванията по т. 1.3. – 1.7.;
2.2. в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор, който отговаря на изискванията по т. 1.1. – 1.7.
 
II. Специфични изисквания
 1. Изисквания за включване в списъка с регистрирани одитори:

  1.  Когато заявителят е физическо лице, трябва:
а) да има поне пет години професионален опит като регистриран одитор в одита на предприятия от финансовия сектор;
б) да не е с отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка;
в) да не му е налагана с влязло в сила решение дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 от Закона за независимия финансов одит;
г) спрямо него да не е прилагана с влязло в сила решение надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5 – 8 от Закона за независимия финансов одит.
 1.  Когато заявителят е одиторско дружество, трябва:
а) да отговаря на изискванията по т. 1.1.;
б) в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор – физическо лице, който отговаря на изискванията по т. 1.1.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършването на оценка на активи:
Заявителят трябва да:
2.1. има право да упражнява професията на независим оценител в Република България съгласно Закона за независимите оценители;
2.2. има поне пет години професионален опит като независим оценител;
2.3. не е с отнемана правоспособност на независим оценител;
2.4. не е извършвал нарушения на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и 7 и чл. 21 от Закона за независимите оценители през последните три години преди датата на подаване на заявлението за включване в списъка.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление:
Заявителят трябва да:
3.1. има призната професионална квалификация на вътрешен одитор (квалификацията, удостоверена със сертификатите Certified Internal Auditor (CIA) или Certified Government Auditing Professional (CGAP), издадени от Institute of internal auditors, или със сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите);
3.2. има поне пет години професионален опит във вътрешния одит в предприятия от финансовия сектор или в публичния сектор;
3.3. да не е с отменян сертификат за признаване на професионална квалификация като вътрешен одитор;
3.4. не му е налагано наказание с влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 40, ал. 1 или 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
 1. Изисквания за включване в списъка с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка:
Заявителят трябва да:
4.1. притежава призната от КФН правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
4.2. има поне пет години професионален опит като отговорен актюер;
4.3. не е с отнемана правоспособност.
 
            III. Подаване на документи за включване в списъците
Лицето, кандидатстващо за включване в съответния списък, подава заявление, съдържащо данни за контакт с него, в т.ч. електронна поща и телефон, към което се прилагат:
1. за физическите лица:
1.1. документ за признатата правоспособност, съответно за придобитата професионална квалификация, когато е издаден от орган или организация извън Република България;
1.2.  автобиография, подписана от заявителя, в която се посочват конкретни и точни данни за професионалния опит на лицето, включително съответния период;
1.3.  документи, удостоверяващи професионалния опит;
1.4.  документ, удостоверяващ обстоятелството по т. I, т. 1.1. – за лице, което не е български гражданин;
1.5.  декларация за съответните обстоятелства по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г", т. II, т. 2.3. и т. 2.4. или т. II, т. 3.3. и т. 3.4., както и по т. I, т. 1.2. – т. 1.7.;
2. за одиторските дружества:
2.1. декларация за обстоятелствата по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г" и т. I, т. 2.1. и 2.2.;
2.2. съответните документи по т. 1 за поне един регистриран одитор – физическо лице, упражняващ професията си в одиторското дружество.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават по някой от следните начини:
– в деловодството на КФН на адрес гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, включително чрез лицензиран пощенски оператор, като заявленията, автобиографиите, декларациите и документите по т. III, т. 1.4. се представят в оригинал, а останалите документи – като копия, заверени с надпис „Вярно с оригинала“ и с подпис от заявителя;
– по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg, като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават в срок до 24.01.2019 г. включително.
 
Комисията за финансов надзор обработва предоставените от заявителите лични данни при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на www.fsc.bg, в рубрика „За потребителя“/„Политика за защита на личните данни“.
 

Покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори

П О К А Н А 
за подаване на заявления
за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи, външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка

Съгласно чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Комисията за финансов надзор (КФН) може да назначи за сметка на дружество за допълнително социално осигуряване:
 • регистриран одитор;
 • външен независим експерт за извършването на оценка на активи на фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване;
 • външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на дружеството или на отделни нейни функции;
 • актюер с призната правоспособност за извършване на актюерска проверка.
За назначаването на посочените лица КФН води:
– списък с регистрирани одитори;
– списък с външни независими експерти за извършването на оценка на активи;
– списък с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление;
– списък с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка.
Във връзка с това на основание § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им КФН отправя покана до всички лица, които желаят да бъдат включени в посочените списъци, да подадат заявления за това.
 
            За включване в списъците заявителите трябва да отговарят на приложимите общи изисквания по т. I. и на съответните специфични изисквания по т. II.
I. Общи изисквания
1. Когато заявителят е физическо лице, трябва да отговаря на следните общи изисквания:
1.1. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
1.2. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност и да упражнява съответната професия или дейност;
1.3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.4. да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
1.5. през последните три години преди акта на съответния компетентен орган да не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
1.6. да не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
1.7. да не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на КСО, на другите закони, регламентиращи финансовия сектор, и на актовете по прилагането им, на съответното законодателство на друга държава членка или на пряко приложимото право на Европейския съюз, регулиращо финансовия сектор.
2. Когато заявителят е одиторско дружество, което кандидатства за включване в списъка с регистрирани одитори, трябва:
2.1. да отговаря на изискванията по т. 1.3. – 1.7.;
2.2. в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор, който отговаря на изискванията по т. 1.1. – 1.7.
 
II. Специфични изисквания
 1. Изисквания за включване в списъка с регистрирани одитори:

  1.  Когато заявителят е физическо лице, трябва:
а) да има поне пет години професионален опит като регистриран одитор в одита на предприятия от финансовия сектор;
б) да не е с отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка;
в) да не му е налагана с влязло в сила решение дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 от Закона за независимия финансов одит;
г) спрямо него да не е прилагана с влязло в сила решение надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5 – 8 от Закона за независимия финансов одит.
 1.  Когато заявителят е одиторско дружество, трябва:
а) да отговаря на изискванията по т. 1.1.;
б) в него да упражнява одиторска професия поне един регистриран одитор – физическо лице, който отговаря на изискванията по т. 1.1.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършването на оценка на активи:
Заявителят трябва да:
2.1. има право да упражнява професията на независим оценител в Република България съгласно Закона за независимите оценители;
2.2. има поне пет години професионален опит като независим оценител;
2.3. не е с отнемана правоспособност на независим оценител;
2.4. не е извършвал нарушения на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 – 3 и 7 и чл. 21 от Закона за независимите оценители през последните три години преди датата на подаване на заявлението за включване в списъка.
 1. Изисквания за включване в списъка с външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление:
Заявителят трябва да:
3.1. има призната професионална квалификация на вътрешен одитор (квалификацията, удостоверена със сертификатите Certified Internal Auditor (CIA) или Certified Government Auditing Professional (CGAP), издадени от Institute of internal auditors, или със сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите);
3.2. има поне пет години професионален опит във вътрешния одит в предприятия от финансовия сектор или в публичния сектор;
3.3. да не е с отменян сертификат за признаване на професионална квалификация като вътрешен одитор;
3.4. не му е налагано наказание с влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 40, ал. 1 или 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
 1. Изисквания за включване в списъка с отговорни актюери за извършване на актюерска проверка:
Заявителят трябва да:
4.1. притежава призната от КФН правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
4.2. има поне пет години професионален опит като отговорен актюер;
4.3. не е с отнемана правоспособност.
 
            III. Подаване на документи за включване в списъците
Лицето, кандидатстващо за включване в съответния списък, подава заявление, съдържащо данни за контакт с него, в т.ч. електронна поща и телефон, към което се прилагат:
1. за физическите лица:
1.1. документ за признатата правоспособност, съответно за придобитата професионална квалификация, когато е издаден от орган или организация извън Република България;
1.2.  автобиография, подписана от заявителя, в която се посочват конкретни и точни данни за професионалния опит на лицето, включително съответния период;
1.3.  документи, удостоверяващи професионалния опит;
1.4.  документ, удостоверяващ обстоятелството по т. I, т. 1.1. – за лице, което не е български гражданин;
1.5.  декларация за съответните обстоятелства по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г", т. II, т. 2.3. и т. 2.4. или т. II, т. 3.3. и т. 3.4., както и по т. I, т. 1.2. – т. 1.7.;
2. за одиторските дружества:
2.1. декларация за обстоятелствата по т. II, т. 1.1., букви "б" – "г" и т. I, т. 2.1. и 2.2.;
2.2. съответните документи по т. 1 за поне един регистриран одитор – физическо лице, упражняващ професията си в одиторското дружество.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават по някой от следните начини:
– в деловодството на КФН на адрес гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, включително чрез лицензиран пощенски оператор, като заявленията, автобиографиите, декларациите и документите по т. III, т. 1.4. се представят в оригинал, а останалите документи – като копия, заверени с надпис „Вярно с оригинала“ и с подпис от заявителя;
– по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg, като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис.
 
Заявленията и приложените към тях документи се подават в срок до 24.01.2019 г. включително.
 
Комисията за финансов надзор обработва предоставените от заявителите лични данни при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на www.fsc.bg, в рубрика „За потребителя“/„Политика за защита на личните данни“.