ПОКАНА ЗА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

За извършване на проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите в това число на ниво застрахователна група
 
Комисията за финансов надзор (КФН) отправя покана за участие на независими външни експерти за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития. Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. ще се извършат на основание чл. 18, ал. 2 от ЗКФН.
Независимите външни експерти ще бъдат включени от КФН в списък на допуснатите да извършат проверките независими външни експерти въз основа на критериите, посочени по-долу. Крайният срок за подаване на заявления за допускане в списъка на независими външни експерти е 21.02.2017 г. Независимите външни експерти, които са участвали в завършилите прегледи на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове, и които не са били изключвани от списъка на одобрените независими външни експерти, могат да участват в настоящата процедура само въз основа на уведомление за интерес от тяхна страна до КФН, без да е необходимо да представят документи.  Комисията за финансов надзор ще оповести окончателен списък на независимите външни експерти, които отговарят на изискванията за участие в проверките на 22.02.2017 г.
Всяко застрахователно, презастрахователно и пенсионноосигурително дружество избира независим външен експерт от списъка на одобрените независими външни експерти.

1. Методология
 

Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, както и на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. следва да се извършат като изпълнение на договорени процедури съгласно МОС 4400 в съответствие с методологии, приети от КФН, и базирани изцяло на методологиите, приети от КФН за целите на прегледите към 30.06.2016 г. За целите на проверките независимите външни експерти следва да използват за база резултатите от извършения към 30.06.2016 г. преглед на съответното поднадзорно лице, като вземат предвид резултатите от проверките за съпоставимост, оповестени в обобщения и окончателния доклад. Независимите външни експерти следва да отчетат настъпилите промени в периода между 30 юни и 31 декември 2016 г.
За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.
Проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група ще се счита от КФН за изпълнение на изискването за заверка на годишните справки по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, в случаите когато проверката е извършена от независим външен експерт, който е и одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде и одитор на проверяваното лице за целите на заверка на годишния му финансов отчет.

2. Срокове за извършване на прегледите
 

За пенсионните фондове резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимия външен експерт в срок до 31 март 2017 г.
За застрахователите и презастрахователите на индивидуална основа резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 22 май 2017 г.
За застрахователите на ниво група резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 3 юли 2017 г.

3. Процес на подбор на независими външни експерти и срокове
 

Всеки застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група, както и пенсионноосигурителните дружества, трябва да уведомят писмено КФН за своя избор на поне един независим външен експерт най-късно до 02 март 2017 г. Всички уведомителни писма с избора на независим външен експерт следва да се подават до КФН заедно с определените в т. 4.2. доказателства за съответствие с определените изисквания. 
В случай че застраховател, съответно презастраховател или пенсионноосигурително дружество не уведоми за своя избор, заедно с изискуемите документи, или екипите не отговарят на изискванията по т. 4.2., КФН ще назначи независим външен експерт на съответното лице по свой избор.
Проверката на участващите дружества (застрахователни групи, попадащи в обхвата на прегледа) трябва да бъде уредено в договор на застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група. За целите на избора на независим външен експерт писменото уведомяване до КФН по отношение на избора на независим външен експерт, който да извърши проверката на ниво застрахователна група, следва да се извърши от застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група.
Изборът на поднадзорното лице не обвързва КФН.
Комисията за финансов надзор ще назначи независим външен експерт на застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група или на пенсионен фонд не по-късно от 10 март 2017 г.
 
4. Изисквания към независимите външни експерти
4.1. Критерии за допустимост и доказателства, които да бъдат представени на КФН
            За да бъдат включени в списъка, независимите външни експерти трябва да отговарят на следните изисквания:
                  4.1.1 Фирмата трябва да има минимум 5 години опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на:
– за осигурителния сектор – оценяването и/или одита на пенсионноосигурителни дружества/фондове и/или дружества за управление на активи и/или банки и /или застраховатлени/презастрахователни предприятия със съизмерими активи[1] и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
– за застрахователния сектор –  оценяването на[2] активи и пасиви на големи застрахователи и/или одита на големи застрахователи и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
        4.1.2. Екипът на независимият външен експерт не трябва да се състои от членове, които са извършили нарушения на Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането, Закона за независимия финансов одит или Закона за счетоводството за последните 5 години.
        4.1.3. Независимият външен експерт следва да докаже, че разполага с поне един екип с теоретични познания и практически опит съгласно точка 4.2.1.
 
  Изборът се основава на оценката на спазването на критериите за допустимост. За да се гарантира спазването на установените в точка 4.1 критерии, кандидатите следва да представят в КФН следните доказателства:
– Подробно писмено описание, подписано от законните представители на фирмата, на опита на независимия външен експерт, което отговаря на изискванията на точка 4.1.1., съвместно с декларация, подписана от законните представители на фирмата, в потвърждение на точността на информацията.
– Декларация от законните представители на фирмата за съответствие с изискванията по точка 4.1.2.
– Автобиографии, подписани от съответното лице и от поне един законен представител на фирмата, където са представени подробности за квалификацията и опита на екипа, в съответствие с изискванията на 4.1.3, заедно с декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията по точка 4.1.3.
  Всички документи по т. 4.1. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 
4.2 Назначаване на независими външни експерти за всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и всеки конкретен пенсионен фонд
Изисквания
  4.2.1. За прегледа на всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, независимият външен експерт представя отделен екип, като същевременно има правото да използва същия екип или определени членове от него за различните лица, обект на проверка, в случай че натовареността на членовете на екипа не е неразумно висока.
 
            Екипът, необходим за всеки участващ застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, ще се състои от:
– поне 1 ръководител (съдружник/директор/управител) с експертни познания в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1 с поне 5 години професионален опит като регистриран одитор в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1, който носи крайната отговорност за прегледа;
– 1 висококвалифициран актюер с поне 5 години професионален опит като актюер (за застрахователите и презастрахователите и за застрахователните групи);
– 1 експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор или друга международно призната професионална квалификация от сферата на финансите и поне 3 години професионален опит и
– 3 експерта с поне 3 години практически опит в одита и оценката на предприятия по т. 4.1.1.
 
В хода на проверката независимият външен експерт ще използва поне 1 независим оценител (или служител на независим външен експерт, или нает отделно) с необходимата компетентност съгласно Закона за независимите оценители.
 
 Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде одитор на проверявано лице.
          
Доказателства
– Независимият външен експерт предоставя на КФН автобиография на съдружника или друго(и) лице(а) във фирмата, което отговаря за прегледа и подписването на доклада, заедно с автобиографиите на всички членове на екипа. Автобиографиите включват точна информация и подходящи подробности за типа преглед, извършван от персонала, като в тях се посочват възможностите и способностите за извършване на проверката, както и подробности относно приложимия конкретен опит. Всяка автобиография следва да се подпише от съответното лице и поне от един законен представител на фирмата. Представя се и декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията.
– Писмено съгласие от законните представители на фирмата да извършат проверка на поднадзорното лице в съответствие с тази покана.
 
Всички документи по т. 4.2. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 

[1] активи, които са съизмерими с активите на пенсионните фондове.

[2] оценката означава дейности, свързани с проверката на надеждността и адекватността на оценката на стойността на активите или пасивите на финансовата институция, в т.ч. финансови инструменти, кредитни портфейли или портфейли с ценни книжа, капиталови инструменти, привлечени  ресурси и прието обезпечение.
 

ПОКАНА ЗА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ

За извършване на проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите в това число на ниво застрахователна група
 
Комисията за финансов надзор (КФН) отправя покана за участие на независими външни експерти за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития. Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. ще се извършат на основание чл. 18, ал. 2 от ЗКФН.
Независимите външни експерти ще бъдат включени от КФН в списък на допуснатите да извършат проверките независими външни експерти въз основа на критериите, посочени по-долу. Крайният срок за подаване на заявления за допускане в списъка на независими външни експерти е 21.02.2017 г. Независимите външни експерти, които са участвали в завършилите прегледи на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове, и които не са били изключвани от списъка на одобрените независими външни експерти, могат да участват в настоящата процедура само въз основа на уведомление за интерес от тяхна страна до КФН, без да е необходимо да представят документи.  Комисията за финансов надзор ще оповести окончателен списък на независимите външни експерти, които отговарят на изискванията за участие в проверките на 22.02.2017 г.
Всяко застрахователно, презастрахователно и пенсионноосигурително дружество избира независим външен експерт от списъка на одобрените независими външни експерти.
  1. Методология
Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, както и на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. следва да се извършат като изпълнение на договорени процедури съгласно МОС 4400 в съответствие с методологии, приети от КФН, и базирани изцяло на методологиите, приети от КФН за целите на прегледите към 30.06.2016 г. За целите на проверките независимите външни експерти следва да използват за база резултатите от извършения към 30.06.2016 г. преглед на съответното поднадзорно лице, като вземат предвид резултатите от проверките за съпоставимост, оповестени в обобщения и окончателния доклад. Независимите външни експерти следва да отчетат настъпилите промени в периода между 30 юни и 31 декември 2016 г.
За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.
Проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група ще се счита от КФН за изпълнение на изискването за заверка на годишните справки по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, в случаите когато проверката е извършена от независим външен експерт, който е и одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде и одитор на проверяваното лице за целите на заверка на годишния му финансов отчет.
 
  1. Срокове за извършване на прегледите
За пенсионните фондове резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимия външен експерт в срок до 31 март 2017 г.
За застрахователите и презастрахователите на индивидуална основа резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 22 май 2017 г.
За застрахователите на ниво група резултатите от проверките следва да бъдат представени в КФН от независимият външен експерт в срок до 3 юли 2017 г.
 
  1. Процес на подбор на независими външни експерти и срокове
Всеки застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група, както и пенсионноосигурителните дружества, трябва да уведомят писмено КФН за своя избор на поне един независим външен експерт най-късно до 02 март 2017 г. Всички уведомителни писма с избора на независим външен експерт следва да се подават до КФН заедно с определените в т. 4.2. доказателства за съответствие с определените изисквания. 
В случай че застраховател, съответно презастраховател или пенсионноосигурително дружество не уведоми за своя избор, заедно с изискуемите документи, или екипите не отговарят на изискванията по т. 4.2., КФН ще назначи независим външен експерт на съответното лице по свой избор.
Проверката на участващите дружества (застрахователни групи, попадащи в обхвата на прегледа) трябва да бъде уредено в договор на застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група. За целите на избора на независим външен експерт писменото уведомяване до КФН по отношение на избора на независим външен експерт, който да извърши проверката на ниво застрахователна група, следва да се извърши от застрахователно дружество, принадлежащо към застрахователната група.
Изборът на поднадзорното лице не обвързва КФН.
Комисията за финансов надзор ще назначи независим външен експерт на застраховател и презастраховател в това число на ниво застрахователна група или на пенсионен фонд не по-късно от 10 март 2017 г.
 
4. Изисквания към независимите външни експерти
4.1. Критерии за допустимост и доказателства, които да бъдат представени на КФН
            За да бъдат включени в списъка, независимите външни експерти трябва да отговарят на следните изисквания:
                  4.1.1 Фирмата трябва да има минимум 5 години опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на:
– за осигурителния сектор – оценяването и/или одита на пенсионноосигурителни дружества/фондове и/или дружества за управление на активи и/или банки и /или застраховатлени/презастрахователни предприятия със съизмерими активи[1] и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
– за застрахователния сектор –  оценяването на[2] активи и пасиви на големи застрахователи и/или одита на големи застрахователи и/или международен опит в провеждането на прегледи за качество на активите в банковия сектор или прегледи на баланси във финансовия сектор, възложени от правителства, или национални органи или централни банки съответно Европейска централна банка или органи на Европейския съюз;
        4.1.2. Екипът на независимият външен експерт не трябва да се състои от членове, които са извършили нарушения на Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането, Закона за независимия финансов одит или Закона за счетоводството за последните 5 години.
        4.1.3. Независимият външен експерт следва да докаже, че разполага с поне един екип с теоретични познания и практически опит съгласно точка 4.2.1.
 
  Изборът се основава на оценката на спазването на критериите за допустимост. За да се гарантира спазването на установените в точка 4.1 критерии, кандидатите следва да представят в КФН следните доказателства:
– Подробно писмено описание, подписано от законните представители на фирмата, на опита на независимия външен експерт, което отговаря на изискванията на точка 4.1.1., съвместно с декларация, подписана от законните представители на фирмата, в потвърждение на точността на информацията.
– Декларация от законните представители на фирмата за съответствие с изискванията по точка 4.1.2.
– Автобиографии, подписани от съответното лице и от поне един законен представител на фирмата, където са представени подробности за квалификацията и опита на екипа, в съответствие с изискванията на 4.1.3, заедно с декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията по точка 4.1.3.
  Всички документи по т. 4.1. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 
4.2 Назначаване на независими външни експерти за всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и всеки конкретен пенсионен фонд
Изисквания
  4.2.1. За прегледа на всеки конкретен застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, независимият външен експерт представя отделен екип, като същевременно има правото да използва същия екип или определени членове от него за различните лица, обект на проверка, в случай че натовареността на членовете на екипа не е неразумно висока.
 
            Екипът, необходим за всеки участващ застраховател и презастраховател, в това число на ниво застрахователна група и на пенсионните фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, ще се състои от:
– поне 1 ръководител (съдружник/директор/управител) с експертни познания в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1 с поне 5 години професионален опит като регистриран одитор в прегледа на активи и пасиви на предприятия по т. 4.1.1, който носи крайната отговорност за прегледа;
– 1 висококвалифициран актюер с поне 5 години професионален опит като актюер (за застрахователите и презастрахователите и за застрахователните групи);
– 1 експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор или друга международно призната професионална квалификация от сферата на финансите и поне 3 години професионален опит и
– 3 експерта с поне 3 години практически опит в одита и оценката на предприятия по т. 4.1.1.
 
В хода на проверката независимият външен експерт ще използва поне 1 независим оценител (или служител на независим външен експерт, или нает отделно) с необходимата компетентност съгласно Закона за независимите оценители.
 
 Не представлява пречка независимият външен експерт да бъде одитор на проверявано лице.           
Доказателства
– Независимият външен експерт предоставя на КФН автобиография на съдружника или друго(и) лице(а) във фирмата, което отговаря за прегледа и подписването на доклада, заедно с автобиографиите на всички членове на екипа. Автобиографиите включват точна информация и подходящи подробности за типа преглед, извършван от персонала, като в тях се посочват възможностите и способностите за извършване на проверката, както и подробности относно приложимия конкретен опит. Всяка автобиография следва да се подпише от съответното лице и поне от един законен представител на фирмата. Представя се и декларация от законните представители на независимият външен експерт за съответствие с изискванията.
– Писмено съгласие от законните представители на фирмата да извършат проверка на поднадзорното лице в съответствие с тази покана.
 
Всички документи по т. 4.2. следва да се представят в КФН на хартиен носител в оригинал.
 

[1] активи, които са съизмерими с активите на пенсионните фондове.

[2] оценката означава дейности, свързани с проверката на надеждността и адекватността на оценката на стойността на активите или пасивите на финансовата институция, в т.ч. финансови инструменти, кредитни портфейли или портфейли с ценни книжа, капиталови инструменти, привлечени  ресурси и прието обезпечение.