Списък на независимите проверители съгласно чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, утвърден от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”
 

Име/Наименование Диплома от ИДЕС Служебен Адрес Дата на включване
1. Васил Кръстев Калайджиев № 0409 София, ул. „Славянска” № 35, ет. 3 Решение № 1059 – РО от 25.10.2006 г.
2. „Алияна Одитинг” ООД,
представлявано от управителя
Аксения Малинова Добазова
№ 0009 София, ул. „Могилата” № 8 Решение № 1061 – РО от 26.10.2006 г.
3. „Българска финансова одиторска компания” ООД,
представлявано от управителя
Зоя Кънчева Петрова
№ 0194 София, бул. „Христо Ботев” № 13 Решение № 1062 – РО от 26.10.2006 г.
4. Русин Петров Русинов № 0271 София, ж.к. Надежда-3”, бл. 330, вх. „Г”, ет. 6, ап. 77 Решение № 1102 – РО от 14.11.2006 г.
5. Георги Иванов Георгиев № 0063 София, ж.к. „Люлин”, бл. 726, ап. 56 Решение № 1103 – РО от 14.11.2006г.
6. Мария Генова Даскалова № 0387 София 1111, кв. Гео Милев, ул. Чар 2, вх. 1, ет. 2, ап. 8 Решение № 748 – РО от 01.09.2009 г.
7. Бойка Йорданова Тодорова № 0515 Перник 2304, ж.к. Изток, ул. Лом, бл. 3, вх. 3, ет. 5, ап. 141 Решение № 764 – РО от 11.09.2009 г.
8. „Ти Пи Ей Хорвад одит” ООД,
представлявано от управителя
Стоянка Живкова Иванова
№ 0135 София 1164, ул. „Златовръх” № 34, ап. 3 Решение  № 596 – РО от 19.09.2011 г.
9. Светлана Цветанова Найденова
 
№ 0320 София 1505, ул. „Оборище” 60, ет. 4, ап. 7 Решение № 982 – РО от 04.10.2012 г.
10. Зоя Видинова Христова № 0419 ж.к. Овча купел, ул. Земеделска № 4, ап. 4 Решение № 983 – РО от 04.10.2012 г.
11. „Сети-Одитинг” ООД,
представлявано от управителя
Светлана Цветанова Найденова
№ 0089 София, ул. „Оборище” № 60, ет. 4, ап. 7 Решение № 668 – РО от 02.09.2013 г.
12. Николай Михайлов Полинчев № 0684 София, ул. „Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б, ет. 3, ап. 10 Решение № 822 – РО от 19.10.2015 г.
13. Иван Валериев Петков № 0676 София 1619, район „Витоша”, ж.к. „Карпузица”, ул. „Дамяница” № 2, вх. А, ап. 4 Решение № 823 – РО от  19.10.2015 г.
14. Борислав Кирилов Никлев № 0747 София 1111,
Ул. „Гео Милев” № 13А, вх. 1, ет. 5, ап. 10
Решение № 514 – РО от  12.07.2016 г.