Орган по преструктуриране

Комисия за финансов надзор (КФН)
Съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) е орган за преструктуриране на индивидуална и консолидирана основа по отношение на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (КФН) по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), финансови институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги, клонове в държави членки и трети страни, когато са обект на надзор от КФН.

Комисията упражнява правомощия като орган за преструктуриране, като в правилника на КФН е определено самостоятелно структурно звено, което подпомага Комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5 от ЗКФН при изпълнение на функциите им, което е отделно и независимо от функциите, свързани с упражняване на надзор на инвестиционната дейност и от другите функции на Комисията.
В качеството си на орган по преструктуриране КФН изготвя и поддържа планове за преструктуриране, оценява възможността за преструктуриране, прилага мерки за отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране, налага облекчени изисквания, определя минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, предприема действия и прилага инструментите по преструктуриране и управлява националния механизъм за финансиране на преструктурирането с цел осигуряване на непрекъснатост на критичните функции, избягване на значителни неблагоприятни последици за финансовата стабилност, осигуряване на защита на публичните средства, осигуряване на защита на средствата и активите на клиентите.

Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)
Считано от 1 октомври 2020 г., в резултат от установяването на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и произтичащото от това присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране (EMП), при изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си по преструктуриране на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност от КФН по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ, финансови институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги, които попадат в обхвата на консолидирания надзор над предприятието майка, упражняван от ЕЦБ, КФН осъществява функцията на орган по преструктуриране съвместно с ЕСП като изпълнява задачи и приема решения за преструктуриране, спазвайки насоките и общите указания, издадени от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП).