Нормативна уредба на процеса по преструктуриране

Нормативниият акт, който урежда процеса по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници в Република България, е Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници („ЗВПКИИП”).
ЗВПКИИП транспонира в българското законодателство разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, като се сведат до минимум загубите за данъкоплатците и като се запазят основните критични за дейността на банката или инвестиционния посредник функции.
За целите на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по чл. 7 от Регламент (ЕС) №1024/2013 и произтичащото от това участие на Република България в Единния механизъм за преструктуриране се прилага пряко Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламенти на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010

Европейската законова рамка по отношение на преструктурирането на инвестиционни посредници включва още следните нормативни актове:

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 година за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране;

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1400 на Комисията от 10 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималния набор елементи на даден план за реорганизация на дейността, както и на минималното съдържание на докладите за напредъка по изпълнението на този план;

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати;

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1450 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/962 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формуляри, образци и определения за определянето и предаването на информация от компетентните органи и органите за преструктуриране на Европейския банков орган съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1712 на Комисията от 7 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя минимален набор от информация за финансовите договори, която следва да се съдържа в подробната документация, и обстоятелствата, при които следва да се наложи изискването;

Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането.