Инструментите за преструктуриране са следните:

1. Инструмент за продажба на стопанска дейност – прехвърляне на част или цялото търговско предприятие на инвестиционния посредник на лице от частния сектор, което има необходимия лиценз, за да извършване на съответната дейност;

2. Инструмент „мостова институция” – прехвърляне на част или цялото търговско предприятие на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране на отделно дружество – мостова институция, притежаващо необходимия лиценз да извършва дейността, с цел последващото му прехвърляне обратно на първоначалните собственици или на частен купувач;

3. Инструмент за обособяване на активи – прехвърляне на активи, права или задължения от инвестиционен посредник в режим на преструктуриране или от мостова институция към едно или повече дружества за управление на активи, с цел получаване на възможно най-висока стойност при тяхната евентуална продажба или ликвидиране;

4. Инструмент за споделяне на загуби, при който загубите се поемат от:
4.1 собствениците на посредника чрез рекапитализиране на посредника в режим на преструктуриране с цел възстановяване на способността му да отговаря на условията за лицензиране, извършване на дейностите, за които притежава лиценз, както и поддържане на достатъчно пазарно доверие в инвестиционния посредник и
4.2 кредиторите на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране чрез преобразуване на техни вземания в капитал или намаляване размера на главницата на задълженията.