Фонд за преструктуриране на ИП (ФПИП)

Създава се Фонд за преструктуриране на инвестиционните посредници, който се състои от отделни подфондове:
1. подфонд с цел финансиране на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон по отношение на инвестиционните посредници по чл. 1, ал. 1, т. 2 ЗВПКИИП, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014, и клоновете на инвестиционни посредници от трети държави по чл. 1, ал. 1, т. 6, и
2. подфонд за набиране на вноски по членове 69, 70 и 71 ЗВПКИИП от Регламент (ЕС) №806/2014 и прехвърлянето им към ЕФП (Единен Фонд за преструктуриране). Този подфонд се създава, в случай че инвестиционен посредник попадне в обхвата на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014.

Фондът за преструктуриране на инвестиционни посредници („Фонда”,”ФПИП”), създаден с цел финансиране инструментите за преструктуриране, се управлява от управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Средствата на Фонда се набират чрез индивидуални годишни вноски от инвестиционни посредници, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 806/2014, и от клонове на инвестиционни посредници от трети държави и могат да се използват след решение на КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, за следното:
1. Гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на инвестиционен посредник в режим на преструктуриране, на дъщерни предприятия, мостов инвестиционен посредник или на дружество за управление на активи;
2. Закупуване на активи на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране;
3. Придобиване на участие в мостов инвестиционен посредник, мостов финансов холдинг или от дружество за управление на активи;
4. Изплащане на обезщетения на акционери, съдружници или кредитори съгласно чл.107 ЗВПКИИП;
5. Вноски в инвестиционния посредник в режим на преструктуриране, когато се прилага инструмент за споделяне на загуби и органът за преструктуриране е решил да изключи определени кредитори от обхвата на споделянето на загубите;
6. Отпускане на заем на други механизми за финансиране на доброволна основа.

Средствата на Фонда не могат да се използват за пряко поемане на загубите на посредник, нито за неговата рекапитализация.

КФН, в качеството на орган за преструктуриране, следва да определя до 31 март на всяка календарна година общата сума на годишните вноски за съответната година, като отчита фазата на икономическия ци
къл и съответстващото въздействие върху финансовото състояние на инвестиционните посредници, а до 1 май на всяка календарна година да определя размера на индивидуалните годишни вноски на задължените по ЗВПКИИП инвестиционни посредници и ги уведомява за това.