Единен механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Считано от 1 октомври 2020 г., датата на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ), КФН изпълнява своите функции и задачи като орган за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) при съблюдаване на прякото прилагане в Република България на Регламент (ЕС) № 806/2014. Единният механизъм за преструктуриране се състои от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) и националните органи за преструктуриране на държавите от еврозоната, България и Хърватия.

В преките правомощия на ЕСП са дейностите и отговорности, свързани с правомощията по преструктуриране на инвестиционни посредници и финансови институции, предприятия майки, включително финансови холдинги и холдинги със смесена дейност, които попадат в обхвата на консолидирания надзор, осъществяван от ЕЦБ.