Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (Директива UCITS) предвижда и определя процедурата за уведомяване на компетентните органи от ПКИПЦК, които искат да предлагат своите дялове в държава-членка, различна от тяхната държава-членка по произход. Разпоредбите на директивата са включени в българското законодателство в членове 136-140 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Съгласно ЗДКИСДПКИ, ПКИПЦК със седалище в България предварително изпраща на комисията нотификационно писмо на английски език (образец), което включва информация относно договореностите за продажбата на дялове в приемащата държава-членка. Към нотификационното писмо се прилагат:

1. устав, съответно правила на колективната инвестиционна схема, проспект, последният годишен и 6-месечен отчет;

2. документът с ключова информация за инвеститорите, преведен съгласно чл. 137, ал. 3.

Комисията за финансов надзор проверява дали документацията, предоставена от ПКИПЦК в съответствие с член 136, ал. 1 и 2, е пълна преди предаването й на компетентните органи на приемащата държава-членка. Ако се установят непълноти или несъответствия, КФН уведомява ПКИПЦК за това. Предприятието следва да предостави коригирани документи. След като се установи, че документите са пълни, КФН прилага към тях атестация относно съответствието на ПКИПЦК с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО, и изпраща целия пакет на компетентния орган на приемащата държава членка. КФН уведомява незабавно ПКИПЦК за изпращането на документите, като то може да започне да предлага дяловете си в приемащата държава членка от датата на потвърждение за получаване на уведомлението от страна на компетентния орган на приемащата държава членка. КФН уведомява ПКИПЦК за полученото потвърждение.

ПКИПЦК, което предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предоставя на инвеститорите на територията на тази държава цялата информация и документи, които предоставя на инвеститорите в България съгласно с ЗДКИСДПКИ. Последното се осъществява по ред, установен в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове на приемащата държава членка. Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава. Всяка друга информация, различна от ключовата информация за инвеститорите, може да бъде предоставена по избор на ПКИПЦК на един от гореспоменатите езици или на английски език. Преводът трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала. Изискванията за предоставяне на информация и документи се прилагат и при всяка тяхна промяна и актуализация.

В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо, ПКИПЦК е длъжно писмено да уведоми компетентния орган на приемащата държава членка преди извършване на промяната. При актуализация на документите по горните точки 1 и 2 и техните преводи, ПКИПЦК трябва незабавно да уведоми компетентния орган на приемащата държава членка по предвидения в закона ред и да го информира къде могат да бъдат получени в електронен вид.

КФН препоръчва на ПКИПЦК да се запознаят на интернет страниците на компетентните органи на приемащата държава-членка със законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са свързани с предлагането на дялове на ПКИПЦК в тази държава-членка.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )