„Петрол” АД е заличено от регистъра на застрахователните брокери

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” уведомява всички заинтересовани лица:

На основание чл. 16, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 163, ал. 1, т. 4 от КЗ, спрямо застрахователен брокер „Петрол” АД е открито производство за издаване на индивидуален административен акт за налагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Заличавам „Петрол” АД, ЕИК 831496285, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН.”

В предоставения десетдневен срок, от застрахователен брокер „Петрол” АД не са представени обяснения и възражения по откритото производство за издаване на индивидуален административен акт.

На 04.02.2015 г. е издадено Решение № 74 – ЗБ, с което „Петрол” АД, ЕИК 831496285, се заличава от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН. Считано от 04.02.2015 г. „Петрол” АД няма право да извършва дейност като застрахователен брокер.

„Петрол” АД е заличено от регистъра на застрахователните брокери

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” уведомява всички заинтересовани лица:

На основание чл. 16, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 163, ал. 1, т. 4 от КЗ, спрямо застрахователен брокер „Петрол” АД е открито производство за издаване на индивидуален административен акт за налагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Заличавам „Петрол” АД, ЕИК 831496285, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН.”

В предоставения десетдневен срок, от застрахователен брокер „Петрол” АД не са представени обяснения и възражения по откритото производство за издаване на индивидуален административен акт.

На 04.02.2015 г. е издадено Решение № 74 – ЗБ, с което „Петрол” АД, ЕИК 831496285, се заличава от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН. Считано от 04.02.2015 г. „Петрол” АД няма право да извършва дейност като застрахователен брокер.