Отписва се от публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от водения от КФН публичен регистър „Ти Би Ай Кредит” ЕАД.

Пълния текст на решение 1130 може да намерите в раздел „Административни документи”.