Отписва се емисия ценни книжа,издадена от „ХипоКредит” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от публичния регистър емисия ценни книжа в размер на 6 000 броя безналични корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка,  издадена от „ХипоКредит” АД, гр. София.
Решение № 14 може да намерите в раздел "Административни документи".