Отписва се емисия ценни книжа, издадена от ТБ “Първа Инвестиционна Банка” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва от публичния регистър емисия  ценни книжа в размер на 10 000  броя безналични ипотечни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадена от ТБ “Първа Инвестиционна Банка” АД.

Решение 816 може да намерите в раздел "Административни документи".