Отлага се прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за годишните финансови отчети с една година


През 2013 г. Директива 2004/109/ЕО (Директива за прозрачността) бе изменена с Директива 2013/50/ЕС, в която бе предвидено всички годишни финансови отчети на емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулираните пазари в ЕС, да бъдат изготвяни в единен електронен формат за отчитане, считано от 1 януари 2020 г. В тази връзка бе изготвен Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията (Регламент за европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ)), с който бяха въведени общи правила за формата на годишните финансови отчети по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата за прозрачността и по-специфични правила за маркирането на финансовите отчети, включени в тях, а именно:
  1. eмитентите да изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети във формат XHTML;
  2. eмитенти, които съставят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), да маркират тези консолидирани финансови отчети с помощта на iXBRL тагове. Комбинацията между формат XHTML и маркировките чрез iXBRL позволява годишните финансови отчети да се четат както от човек, така и от машини, което подобрява достъпността, анализирането и сравнимостта на информацията, включена в годишните финансови отчети.
Имайки предвид трудните обстоятелства, пред които са изправени компаниите поради Covid пандемията  се прие Пакет за възстановяване на капиталовите пазари по предложение на няколко държави членки, сред които и България и на европейско ниво беше  решено прилагането на ЕЕЕФ да се отложи с една година. Това ще позволи на емитентите да фокусират ресурсите си върху възстановяването от сегашната криза и да имат достатъчно време да се подготвят за прилагане на новия формат. Следва да се има предвид, че одиторите ще трябва да изразяват мнение дали годишният финансов отчет е в съответствие с ЕЕЕФ и в този смисъл отлагането ще даде възможност и на одиторите да се запознаят по-подробно с новите изисквания.
Отлагането е предвидено под формата на опция за държавите членки, тъй като в някои държави всички емитенти имат готовност да прилагат новия формат за финансовите отчети за 2020 г. България ще се възползва от възможността и ще позволи на емитентите да започнат да прилагат изискването за финансовите отчети за 2021 г. и ще нотифицира Европейската комисия за това.
Комисията за финансов надзор има готовност за тестване на система за приемане на годишни финансови отчети в европейския единен електронен формат и в тази връзка всички български емитенти, които имат възможност, биха могли да тестват свои отчети, генерирани съгласно ЕЕЕФ, като техническите изисквания за това ще бъдат представени допълнително.
В допълнение, Европейската комисия е публикувала на 10 ноември 2020 г. Тълкувателно съобщение относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, включени в годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат. Можете да го намерите тук:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110(01)

Отлага се прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за годишните финансови отчети с една година


През 2013 г. Директива 2004/109/ЕО (Директива за прозрачността) бе изменена с Директива 2013/50/ЕС, в която бе предвидено всички годишни финансови отчети на емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулираните пазари в ЕС, да бъдат изготвяни в единен електронен формат за отчитане, считано от 1 януари 2020 г. В тази връзка бе изготвен Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията (Регламент за европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ)), с който бяха въведени общи правила за формата на годишните финансови отчети по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата за прозрачността и по-специфични правила за маркирането на финансовите отчети, включени в тях, а именно:
  1. eмитентите да изготвят и оповестяват годишните си финансови отчети във формат XHTML;
  2. ii) eмитенти, които съставят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), да маркират тези консолидирани финансови отчети с помощта на iXBRL тагове. Комбинацията между формат XHTML и маркировките чрез iXBRL позволява годишните финансови отчети да се четат както от човек, така и от машини, което подобрява достъпността, анализирането и сравнимостта на информацията, включена в годишните финансови отчети.
Имайки предвид трудните обстоятелства, пред които са изправени компаниите поради Covid пандемията  се прие Пакет за възстановяване на капиталовите пазари по предложение на няколко държави членки, сред които и България и на европейско ниво беше  решено прилагането на ЕЕЕФ да се отложи с една година. Това ще позволи на емитентите да фокусират ресурсите си върху възстановяването от сегашната криза и да имат достатъчно време да се подготвят за прилагане на новия формат. Следва да се има предвид, че одиторите ще трябва да изразяват мнение дали годишният финансов отчет е в съответствие с ЕЕЕФ и в този смисъл отлагането ще даде възможност и на одиторите да се запознаят по-подробно с новите изисквания.
Отлагането е предвидено под формата на опция за държавите членки, тъй като в някои държави всички емитенти имат готовност да прилагат новия формат за финансовите отчети за 2020 г. България ще се възползва от възможността и ще позволи на емитентите да започнат да прилагат изискването за финансовите отчети за 2021 г. и ще нотифицира Европейската комисия за това.
Комисията за финансов надзор има готовност за тестване на система за приемане на годишни финансови отчети в европейския единен електронен формат и в тази връзка всички български емитенти, които имат възможност, биха могли да тестват свои отчети, генерирани съгласно ЕЕЕФ, като техническите изисквания за това ще бъдат представени допълнително.
В допълнение, Европейската комисия е публикувала на 10 ноември 2020 г. Тълкувателно съобщение относно изготвянето, одита и публикуването на финансовите отчети, включени в годишните финансови отчети, изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат. Можете да го намерите тук:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC1110(01)