Открит е търг за учредяване на две пенсионоосигурителни дружества в Македония

Македонската агенция за пенсионен надзор ( Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување), с която българската Комисията за финансов надзор има сключено споразумение за сътрудничество, обявява явен търг, с международно участие, за учредяване на пенсионно дружество и управление на пенсионен фонд.
В момента в Република Македония се извършва реформа на пенсионната система, която предвижда въвеждането на система за допълнително пенсионно осигуряване, която да действа заедно със задължителното пенсионно осигуряване. През следващите 10 години разрешение за дейност и управление на пенсионни фондове, в рамките на нововъведения втори стълб на пенсионната система, ще бъде издадено на две дружества. Учредителите на тези дружества трябва да бъдат банки, застрахователни дружества, пенсионни дружества и други лицензирани финансови институции, или други дружества, на които 50% от капитала се притежава от такива институции. Те ще учредят акционерно дружество в Република Македония, чиято единствена дейност ще бъде управляване на пенсионен фонд.
За всички заинтересовани лица, срокът за подаване на заявление за участие в търга е от 12 юли до 20 септември 2004 г. Таксата за участие е на стойност 500 евро.

Повече информация за условията за участие и за необходимите документи можете да получите на следния адрес: www.mapas.gov.mk