Отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор уведомява, че в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1278 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с инструкции, образци и определения.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 се заменят много от отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници с нови. Промяната е продиктувана от приемането на  регулаторни технически стандарти по прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година, които налагат необходимостта от съответно актуализиране и допълнително прецизиране на инструкциите и определенията, използвани за целите на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници ще бъдат актуализирани и същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 на Комисията от 9 юли 2015 година е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Регламенти” и в рубрика „Нормативна уредба”, раздел „Регламенти”, подраздел „Регламенти, отнасящи се до капиталовите пазари”

Отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор уведомява, че в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1278 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с инструкции, образци и определения.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 се заменят много от отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници с нови. Промяната е продиктувана от приемането на  регулаторни технически стандарти по прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година, които налагат необходимостта от съответно актуализиране и допълнително прецизиране на инструкциите и определенията, използвани за целите на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

Отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидността и за финансовото състояние на инвестиционните посредници ще бъдат актуализирани и същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 на Комисията от 9 юли 2015 година е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „Регистри и справки”, раздел „Капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници”, подраздел „Регламенти” и в рубрика „Нормативна уредба”, раздел „Регламенти”, подраздел „Регламенти, отнасящи се до капиталовите пазари”