Основната цел на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване (КЗЧПО, Комитета) е да насърчава справедливи, ефикасни, отворени и стабилни, пазарно ориентирани застрахователни пазари и пенсионни системи. Те трябва да се основават на високи нива на прозрачност, доверие и почтеност.

КЗЧПО работи за засилване на наблюдението на развитието на застрахователните и частните пенсионни пазари и на тяхното въздействие върху икономическия растеж и развитие. Комитетът съсредоточава усилията си върху политически диалог, събиране на информация и статистика, разработване на анализи и добри практики, насоки и принципи за адекватни политики, както и механизми за насърчаване на подходящото изпълнение.

КЗЧПО си сътрудничи с Комитета по финансови пазари и с Инвестиционния комитет, като активно се информира за дейностите, извършвани в Международната организация на пенсионните надзори (IOPS) и Международната асоциация на застрахователните надзори (IAIS).

КЗЧПО насърчава прилагането на принципите и най-добрите практики на ОИСР в държави, които не са членки, и предоставя съответната помощ.

През 2023 г. се проведе проучвателна мисия на КЗЧПО в София, на която се извърши преглед на българския застрахователен сектор. Мисията се състоя в Министерството на финансите, като участваха представители на КФН, на други институции, както и на бизнеса. В края на 2023 г. България беше поканена да направи презентация на българския застрахователен сектор на заседание на КЗЧПО в Париж, като делегацията беше водена от г-н Владимир Савов, заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на КФН.

По отношение на пенсионния преглед през 2023 г. България направи първоначална презентация на изготвените самооценки по правните инструменти към КЗЧПО в областта на частното пенсионно осигуряване. В началото на 2024 г. предстои провеждане на проучвателна мисия в София, на която ще се извърши преглед на сектора на пенсионното осигуряване в България, след което на заседание в Париж ще бъде направена презентация за прегледа по приемането на България от този Комитет.

Правните инструменти, попадащи в компетенциите на КЗЧПО, които са в сила към настоящия момент, са осем на брой и могат да бъдат открити на официалната интернет страница на ОИСР на следния линк:

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&committeeIds=1651&statusIds=1&dateType=adoption