Комитетът по корпоративно управление (ККУ, Комитета) координира и ръководи работата на Организацията по отношение на корпоративното управление, корпоративните финанси и държавните предприятия. Сред основните задачи на ККУ е да наблюдава прилагането на Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление и Насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия.

ККУ ръководи диалога в областта на корпоративното управление на ОИСР с държавите, които не са членки, като организира провеждането на регионални кръгли маси по корпоративно управление с Азия, Латинска Америка, Близкия изток, Северна Африка.

В състава на ККУ влизат общо 52 юрисдикции, сред които всички членове на ОИСР, държавите членки на Г-20 и Съвета за финансова стабилност (FSB), както и страни, които са в процес по присъединяване към ОИСР – България, Хърватия, Перу и Румъния.

КФН се включи активно в дейността по осъщестявания преглед на ККУ през 2022 г., като това беше необходимо заради прилагането от страна на българската държава на един от основополагащите стандарти на ОИСР – Препоръката на Съвета относно Принципите за корпоративното управление. Към Препоръката са присъединени около 50 държави, сред които и България.

Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление (Принципите) са международния стандарт за корпоративно управление. Принципите подобряват законовата, регулаторната и институционалната рамка за корпоративно управление с цел постигане на икономическа ефективност, устойчив растеж и финансова стабилност. Принципите са публикувани за първи път през 1999 г., като са актуализирани през 2023 г. Принципите бяха преразгледани, за да отразят последните промени в капиталовите пазари и политиките и практиките на корпоративно управление. Одобрени са нови и актуализирани препоръки, сред които такива за правата на акционерите, за оповестяване и докладване и за първи път относно устойчивостта. Сред основните цели на новите Принципи е да подпомогнат компаниите в управлението на свързаните с климата рискове и възможности за устойчивост.

През 2022 г. България за първи път беше поканена да присъства на заседание на ККУ, като в срещата участва представител на КФН. През 2023 г. делегати от страна на българския надзорен орган взеха участие във всички заседания на Комитета. През юни същата година се проведе проучвателна мисия в София, като ОИСР осъществи срещи и с представители на КФН. Българският надзорен орган е водещата институция, която подготви самооценката на България за спазването на Принципите за корпоративно управление, като КФН системно предоставя информация на ОИСР по темата. С ОИСР се поддържа много добро сътрудничество по отношение на прегледа, свързан с корпоративното управление, като се организират срещи, провеждат се разговори, отговоря се на допълнителни въпроси от ККУ във връзка с подготвянето на доклад за България в частта за прилагането на Принципите. На 14 ноември 2023 г. се проведе редовно заседание на ККУ в Париж, на което беше направена презентация върху прилагането от страна на България на ревизираните през 2023 г. Принципи.

Правните инструменти, попадащи в компетенциите на ККУ, които са в сила към настоящия момент, са три на брой и могат да бъдат открити на официалната интернет страница на ОИСР на следния линк:

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&committeeIds=5559&statusIds=1&dateType=adoption

Полезна информация за Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление може да бъде открита на бългаски език тук (да бъде поставен линк към брошурата на български език за Принципите), както и на официалната интернет страница на ОИСР:

https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/

Текстът на Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление е достъпен на английски език на следния линк:

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/322/322.en.pdf