Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,47 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,45 на сто, а за ППФ съответно е 4,47 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 738 – УПФ и № 739 – ППФ от 18.07.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.
Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите тук.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,47 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,45 на сто, а за ППФ съответно е 4,47 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 738 – УПФ и № 739 – ППФ от 18.07.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.
Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите тук.