Оповестяване на резултати от проведените на 25 и 26 септември 2021 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант


На 25 и 26 септември 2021 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.
 
На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 25 септември 2021 г. се явиха 17 лица при допуснати 21 кандидати, като 15 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти:
 
1 Александър Сергеев Иванов
2 Валентина Величкова Рангелова
3 Галина Стоянова Русева
4 Деян Любенов Иванов
5 Жана Костадинова Христова
6 Ивайло Томов Петров
7 Ивайло Цветанов Атанасов
8 Катя Иванова Рангелова
9 Кристиян Алберт Андонов
10 Кристияна  Валентинова Савова
11 Росица Лазаринова Ранчева
12 Сениха Себахтин Юсеин
13 Теодор Гетов Симеонов
14 Теодора Петрова Поповска
15 Юлиан Йорданов Арсенов
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 08 октомври 2021 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 70 от 23 септември 2021 г.
 
На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 26 септември 2021 г. се явиха 25 лица при допуснати 29 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант:
 
1 Албена Анкова Иванова
2 Александър Сергеев Иванов
3 Атанаска Николова Пахунчева
4 Велизар Захариев Фурлански
5 Галина Стоянова Русева
6 Георги Василев Попов
7 Диан Христов Димов
8 Добрин Пламенов Томов
9 Илия Димитров Пацев
10 Камен Огнянов Кънев
11 Кристиян Алберт Андонов
12 Николай Живков Живков
13 Николай Иванов Иванчев
14 Панайот Георгиев Пощов
15 Татяна Петрова Колева
16 Теодора Галинова Антонова
17 Ярослав Вячеславович Девицкий
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 08 октомври 2021 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 70 от 23 септември 2021 г.
 
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:
 
Сертификатите могат да се получат от 18.10.2021 г. от деловодството на КФН в рамките на работното време от 9:00 часа до 17:30 часа след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ