Оповестяване на резултати от проведените на 25 и 26 ноември 2017 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант


На 25 и 26 ноември 2017 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.
           
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 25 ноември 2017 г. се явиха 35 лица при допуснати 43 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като брокер

 

1. Георги Бояджиев
2. Надежда Паскова
3. Николай Бозуков
4. Явор Илиев
5. Христомир Желев
6. Благой Солаков
7. Генади Гешев
8. Йонета Косева-Димитрова
9. Деян Манковски
10. Величко Димов
11. Димитър Кутелов
12. Константин Манолов
13. Алекс Панев
14. Даниел Стоянов
15. Велизар Дойкин
16. Калина Мейс
17. Онник Кюркчиян
 

 

Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г. се явиха 28 лица при допуснати 32 кандидати, като 9 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант  
 
1. Хари Янчев
2. Свилен Господинов
3. Жана Коларова
4. Кирил Андреев
5. Мариета Дамянова-Бабева
6. Красимир Александров
7. Алекс Панев
8. Моника Илиева
9. Петър Динев

 

Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант:
 
Връчването на сертификатите ще се извърши на 18.12.2017 г. от 16:30 часа в сградата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Оповестяване на резултати от проведените на 25 и 26 ноември 2017 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

На 25 и 26 ноември 2017 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант.
 
           
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на 25 ноември 2017 г. се явиха 35 лица при допуснати 43 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като брокер
 

1. Георги Людмилов Бояджиев
2. Надежда Спасова Паскова
3. Николай Маринов Бозуков
4. Явор Василев Илиев
5. Христомир Пенчев Желев
6. Благой Димитров Солаков
7. Генади Нинов Гешев
8. Йонета Ботева Косева – Димитрова
9. Деян Николов Манковски
10. Величко Маринов Димов
11. Димитър Емилов Кутелов
12. Константин Манолов Манолов
13. Алекс Красимиров Панев
14. Даниел Стоянов Стоянов
15. Велизар Заваринов Дойкин
16. Калина Христова Мейс
17. Онник Аршавир Кюркчиян
 

 
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г. се явиха 28 лица при допуснати 32 кандидати, като 9 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант  
 

1. Хари Георгиев Янчев
2. Свилен Добринов Господинов
3. Жана Иванова Коларова
4. Кирил Веселинов Андреев
5. Мариета Тихомирова Дамянова – Бабева
6. Красимир Николов Александров
7. Алекс Красимиров Панев
8. Моника Илиева Илиева
9. Петър Константинов Динев
 

 
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 06 декември 2017 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 80 от 16 ноември 2017 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант:
 
Връчването на сертификатите ще се извърши на 18.12.2017 г. от 16:30 часа в сградата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ