Официално връчване на сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант


    В сградата на Комисията за финансов надзор бяха връчени сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант.
    На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях издържаха изпита. На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях издържаха успешнo изпита.
    Г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, връчи сертификатите на участниците, в присъствието на членовете на изпитната комисия: г-жа Радослава Масларска – председател на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП),  г-н Петко Кръстев – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), г-н Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Мариела Чукова – главен експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, г-н Красимир Александров – главен експерт в отдел „Нормативна дейност и методология“, дирекция „Правна“. На събитието присъстваха и експертите на КФН от управление „ Надзор на инвестиционната дейност“: г-жа Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ , г-жа Драгослава Хинкова – началник-отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“.
    В обръщението си към успешно преминалите изпитите, г-жа Мария Филипова каза, че придобиването на сертификатите е задължителна стъпка за кариерното развитие в избраната от тях сфера. Тя подчерта ролята на Комисията за финансов надзор като регулаторен орган, който следи за прилагането на високи стандарти за професионализъм от всички участници на българския инвестиционен пазар.  В допълнение, г-жа Филипова сподели и вярването, че всички заедно – Комисия и поднадзорни лица, споделят отговорността за опазването интересите и доверието на потребителите в небанковите финансови услуги, създаването на стабилна инвестиционна среда и поддържане на доверието на инвеститорите.
    Церемонията завърши с обща снимка на всички участници и пожелание за светли празници.
Obshta snimka

Официално връчване на сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант


    На 17.12.2019 г. в сградата на Комисията за финансов надзор бяха връчени сертификатите на успешно преминалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант.
    На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях издържаха изпита. На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях издържаха успешнo изпита.
    Г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, връчи сертификатите на участниците, в присъствието на членовете на изпитната комисия: г-жа Радослава Масларска – председател на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП),  г-н Петко Кръстев – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), г-н Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Мариела Чукова – главен експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, г-н Красимир Александров – главен експерт в отдел „Нормативна дейност и методология“, дирекция „Правна“. На събитието присъстваха и експертите на КФН от управление „ Надзор на инвестиционната дейност“: г-жа Петя Димитрова – директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ , г-жа Драгослава Хинкова – началник-отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“.
    В обръщението си към успешно преминалите изпитите, г-жа Мария Филипова каза, че придобиването на сертификатите е задължителна стъпка за кариерното развитие в избраната от тях сфера. Тя подчерта ролята на Комисията за финансов надзор като регулаторен орган, който следи за прилагането на високи стандарти за професионализъм от всички участници на българския инвестиционен пазар.  В допълнение, г-жа Филипова сподели и вярването, че всички заедно – Комисия и поднадзорни лица, споделят отговорността за опазването интересите и доверието на потребителите в небанковите финансови услуги, създаването на стабилна инвестиционна среда и поддържане на доверието на инвеститорите.
    Церемонията завърши с обща снимка на всички участници и пожелание за светли празници.
Obshta snimka