Одобрени са нови членове на управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения,  с които одобри Диана Евстатиева, Иван Иванов и  Румяна Миланова за членове на управителния съвет на ЗК „Български имоти” АД.
Решенията № 718, № 719 и №720 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.