Одобрени са изменения в правилниците на допълнителните фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”,одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД универсален, професионален и доброволен пенсионни фондове.

Пълния текст на решение № 587-УПФ,588-ППФ и 589-ДПФможете да намерите в раздел „Административни документи”.