Одобрена е минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.12.2004 г. до 29.12.2006 г. на годишна база

Г-н Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" с Решение № 9 – УПФ от 09.01.2007 г. определи минималната доходност в размер на 4.85 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.12.2004 г. до 29.12.2006 г. С Решение № 10 – ППФ от 09.01.2007 г. г-н Петков определи минималната доходност в размер на 5.06 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период. Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ – Сила” АД и от ПОК „Съгласие” АД, са постигнали доходност по – висока от обявената горна граница на доходността за съответния фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл. 193, ал. 7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.
Пълния текст на решения № 9 – УПФ от 09.01.2007 г. и № 10 – ППФ от 09.01.2007 г. може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период /на годишна база/ и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика „Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да изтеглите от ТУК