Одобрен е образец на Заявление за регистрация като професионален инвеститор

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри образец на Заявление за регистрация като професионален инвеститор съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа .

Образецът на заявлението може да намерите в раздел "Документи" – "Форми и образци на документи".