Обновяване на системата еКФН-Осигурителен надзор


    На 16.07.2020 г. след 18:00 часа Комисията за финансов надзор ще извърши обновяване на системата „еКФН – Осигурителен надзор“. Настоящото обновяване се извършва с цел обезпечаване безпроблемното представяне на ежедневната отчетна информация от Пенсионноосигурителните дружества и Банките – попечители на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В тази връзка за подаване на отчетната информация, считано от 17.07.2020 г. ще бъде необходимо ползването на браузър Internet Explorer версия 11. В случай на възникване на технически въпроси може да се обръщате за информация и съдействие на: helpdesk_fsc@fsc.bg

Обновяване на системата еКФН-Осигурителен надзор


    На 16.07.2020 г. след 18:00 часа Комисията за финансов надзор ще извърши обновяване на системата „еКФН – Осигурителен надзор“. Настоящото обновяване се извършва с цел обезпечаване безпроблемното представяне на ежедневната отчетна информация от Пенсионноосигурителните дружества и Банките – попечители на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В тази връзка за подаване на отчетната информация, считано от 17.07.2020 г. ще бъде необходимо ползването на браузър Internet Explorer версия 11. В случай на възникване на технически въпроси може да се обръщате за информация и съдействие на: helpdesk_fsc@fsc.bg