Новият председател на Комисията за финансов надзор е Бойко Атанасов


Днес, 15 март 2019 г., 44-тото Народно събрание избра Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор (КФН)
 
BA_parliament


Изборът беше направен единодушно от общо 134 присъствали народни представители.


По време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси на 13 март т.г. Бойко Атанасов, представи Концепцията си за развитието на КФН. Основните цели, които постави пред регулаторния орган са създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване.


По време на представянето си, г-н Атанасов акцентира върху създаване на репутация на Комисията за финансов надзор като стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и обективен диалог с обществото.  Комисията ще търси диалогичност на всички нива, активна комуникацията с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат.
 
Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция, г-н Атанасов визира процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. Фокус ще бъде поставен върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, в които са включени и други институции.
 
По отношение на застрахователния бранш Бойко Атанасов посочи, че стремежът ще бъде българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в законодателството. Ще бъдат предприети необходимите действия за заздравяване на компенсационните механизми в българската застрахователна система. Една от целите е преодоляване на последиците от фалита на кипърския застраховател „Олимпик“ и последиците от мониторинга над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
 
Приоритет за г-н Атанасов е намаляване на административната тежест чрез още по-голямо дигитализиране на услугите, които предлага КФН. Целта е институцията да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната, както и прозрачност в надзорната дейности. Акцентира се върху оптимизацията на съществуващите услуги и предоставянето на нови електронни услуги. Освен дигитализиране на услугите, защитата на потребителите ще се осъществява и посредством финансово ограмотяване, обучения за различни професионални групи и поднадзорни лица и провеждане на разяснителни кампании сред обществото.
 
„Визията ми е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации! Вярвам, че чрез правилна комуникация КФН може да има имидж на орган, работещ по стратегически план за развитие на база на ключови критерии за успех. Един от най-важните резултати, които целя е добрата ни репутация да е гарант за доверието на бизнеса и поднадзорните лица в нас! Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема последователни действия и да усъвършенства своите практики във връзка с осъществяването на ефективен риск-базиран надзор върху небанковия финансов сектор, което е свързано с ранна идентификация на рисковете и е основна предпоставка за стабилни финансови пазари“, каза г-н Атанасов в заключение.
 
След проведеното гласуване г-н Бойко Атанасов положи клетва пред депутатите и благодари от трибуната за гласуваното му доверие.

Новият председател на Комисията за финансов надзор е Бойко Атанасов

Днес, 15 март 2019 г., 44-тото Народно събрание избра Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
BA_parliament


Изборът беше направен единодушно от общо 134 присъствали народни представители.


По време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси на 13 март т.г. Бойко Атанасов, представи Концепцията си за развитието на КФН. Основната цел, която постави пред регулаторния орган е създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване.

По време на представянето си, г-н Атанасов акцентира върху създаване на репутация на Комисията за финансов надзор като стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и обективен диалог с обществото.  Комисията ще търси диалогичност на всички нива, активна комуникацията с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат.
 
Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция, г-н Атанасов визира процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. Фокус ще бъде поставен върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции.
 
По отношение на застрахователния бранш Бойко Атанасов посочи, че стремежът ще бъде  българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в законодателството. Ще бъдат предприети необходимите действия за заздравяване на компенсационните механизми в българската застрахователна система. Една от целите е преодоляване на последиците от фалита на кипърския застраховател „Олимпик“ и последиците от мониторинга над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
 
Приоритет за г-н Атанасов е намаляване на административната тежест чрез още по-голямо дигитализиране на услугите, които предлага КФН. Целта е институцията да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната, както и прозрачност в надзорната дейности. Акцентира се върху оптимизацията на съществуващите услуги и предоставянето на нови електронни услуги. Освен дигитализиране на услугите, защитата на потребителите ще се осъществява и посредством финансовото ограмотяване, обучения за различни професионални групи и поднадзорните лица и провеждане на разяснителни кампании сред обществото.
 
„Визията ми е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации! Вярвам, че чрез правилна комуникация КФН може да има имидж на орган, работещ по стратегически план за развитие на база на ключови критерии за успех. Един от най-важните резултати, които целя е добрата ни репутация да е гарант за доверието на бизнеса и поднадзорните лица в нас! Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема последователни действия и да усъвършенства своите практики във връзка с осъществяването на ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор, което е свързано с ранна идентификация на рисковете и е основна предпоставка за стабилни финансови пазари“, каза г-н Атанасов в заключение.
 
След проведеното гласуване г-н Бойко Атанасов положи клетва пред депутатите и благодари от трибуната за гласуваното му доверие.