Нов образец на заявление за одобрение на проспект съгласно ЗППЦК


В раздел „Административни документи / Форми и образци / Капиталов пазар“ на интернет страницата на КФН е наличен образец на заявление за одобрение на проспект съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който следва да бъде използван при внасяне за одобрение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или за одобрение на допълнения към проспекти.

Нов образец на заявление за одобрение на проспект съгласно ЗППЦК


В раздел „Административни документи / Форми и образци / Капиталов пазар“ на интернет страницата на КФН е наличен образец на заявление за одобрение на проспект съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който следва да бъде използван при внасяне за одобрение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или за одобрение на допълнения към проспекти.