Носете сертификат „Зелена карта“ при влизане на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от догодина


На 01.02.2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия напусна Европейския съюз (ЕС) чрез Споразумение за оттегляне. В съответствие със Споразумението правото на ЕС продължава да се прилага за Обединеното кралство и на територията му до 31.12.2020 г.
Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС обуславя съответните промени във връзка със системата „Зелена карта“. От 01.01.2021 г. сертификатът „Зелена карта“ на всички автомобили с регистрационни номера от държави членки на ЕС и ЕИП продължава да е валиден и за Обединеното кралство, тъй като страната остава член на системата "Зелена карта", но е необходимо водачите на автомобилите, регистрирани в България, да разполагат със сертификат "Зелена карта" /не само стикера/ при влизане на територията на Обединеното кралство. Същото важи и за територията на Гибралтар. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането сертификатът „Зелена карта“ се издава заедно с полицата по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, без допълнителни такси за ползвателите на застрахователната услуга.
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) информира за създаването на нов образец на сертификат „Зелена карта“, който ще бъде въведен след 01.01.2021 г. Издадените към настоящия момент сертификати „Зелена карта“ по действащия образец, продължават да са валидни.
След 01.01.2021 г. правото на Европейския съюз няма да се прилага за Обединеното кралство, но Националното бюро на Великобритания остава страна по Многостранното споразумение между бюрата. Процесът по обработка на застрахователни претенции между Националното бюро на Великобритания и другите бюра, които са страна по Многостранното споразумение, включително НББАЗ, ще продължи да се основава на принципа на презумираното застрахователно покритие и след изтичането на преходния период. Този принцип означава, че националните бюра на държавите, които са страни по Многостранното споразумение, гарантират при условията на реципрочност, че по отношение на МПС, регистрирани на техните територии, ще възстановяват всякакви суми, независимо дали МПС, което е причинило вредите, има застраховка, или не. Освен това, НББАЗ и Гаранционния фонд са подписали споразумение с Националното бюро на Великобритания в качеството му на Компенсационен орган и Гаранционен фонд относно довършване на обработката на вече предявени претенции след изтичането на преходния период и обработване на претенции по събития, настъпили преди изтичането на преходния период.
Допълнителна информация във връзка със сертификата „Зелена карта“ може да бъде открита на интернет адреса на НББАЗ: https://www.nbbaz.bg/

Носете сертификат „Зелена карта“ при влизане на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от догодина


На 01.02.2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия напусна Европейския съюз (ЕС) чрез Споразумение за оттегляне. В съответствие със Споразумението правото на ЕС продължава да се прилага за Обединеното кралство и на територията му до 31.12.2020 г.
Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС обуславя съответните промени във връзка със системата „Зелена карта“. От 01.01.2021 г. сертификатът „Зелена карта“ на всички автомобили с регистрационни номера от държави членки на ЕС и ЕИП продължава да е валиден и за Обединеното кралство, тъй като страната остава член на системата "Зелена карта", но е необходимо водачите на автомобилите, регистрирани в България, да разполагат със сертификат "Зелена карта" /не само стикера/ при влизане на територията на Обединеното кралство. Същото важи и за територията на Гибралтар. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането сертификатът „Зелена карта“ се издава заедно с полицата по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, без допълнителни такси за ползвателите на застрахователната услуга.
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) информира за създаването на нов образец на сертификат „Зелена карта“, който ще бъде въведен след 01.01.2021 г. Издадените към настоящия момент сертификати „Зелена карта“ по действащия образец, продължават да са валидни.
След 01.01.2021 г. правото на Европейския съюз няма да се прилага за Обединеното кралство, но Националното бюро на Великобритания остава страна по Многостранното споразумение между бюрата. Процесът по обработка на застрахователни претенции между Националното бюро на Великобритания и другите бюра, които са страна по Многостранното споразумение, включително НББАЗ, ще продължи да се основава на принципа на презумираното застрахователно покритие и след изтичането на преходния период. Този принцип означава, че националните бюра на държавите, които са страни по Многостранното споразумение, гарантират при условията на реципрочност, че по отношение на МПС, регистрирани на техните територии, ще възстановяват всякакви суми, независимо дали МПС, което е причинило вредите, има застраховка, или не. Освен това, НББАЗ и Гаранционния фонд са подписали споразумение с Националното бюро на Великобритания в качеството му на Компенсационен орган и Гаранционен фонд относно довършване на обработката на вече предявени претенции след изтичането на преходния период и обработване на претенции по събития, настъпили преди изтичането на преходния период.
Допълнителна информация във връзка със сертификата „Зелена карта“ може да бъде открита на интернет адреса на НББАЗ: https://www.nbbaz.bg/