Наложена e принудително-административна мярка спрямо “Брокерс-Груп” АД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи инвестиционния посредник “Брокерс-Груп” АД, гр. София, да спре за срок до 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Причината за налагане на тази принудително-административна мярка са  установени нарушения на  нормативни разпоредби, съдържащи се в българското законодателство, целящи да осигурят стабилност при търговията с ценни книжа и защита на интересите на инвеститорите