Ликвидаторът на “Симко” АД задължен да предложи на ОСА да не подлага на гласуване предложение за отписване на дружеството от публичния регистър

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи ликвидатора на “Симко” АД (в ликвидация), гр. Ботевград, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.07.2004 г. да не подлага на гласуване т. 9 от дневния ред със съдържание, която съдържа предложение за отписване на “Симко” АД (л) от регистъра на публичните дружества.