Кратък преглед на някои основни теми, по които работи КФН през 2016 година


Комисията за финансов надзор ще представи подробен преглед на дейността си през 2016 година с Годишния отчет пред парламента. Предлагаме съвсем кратък преглед на някои основни теми, по които работихме през отиващата си година.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
От началото на 2016-а влезе в сила новият Кодекс за застраховането, който приложи изискванията на Европейската директива, известна като Платежоспособност II. С този Кодекс значително бе повишена защитата на ползвателите на застрахователни услуги. Новата нормативна уредба съществено увеличава изискванията към застрахователите и гарантира тяхната финансова стабилност. В края на годината КФН прие и нова наредба, която прави значително по-прозрачни финансовите отчети на компаниите в бранша и гарантира пълна съпоставимост на информацията в тях. 
Значително се модернизира и разви инфраструктурата и информационните системи, които обслужват този пазар. Застрахователите ще могат да ползват данните от информационните масиви на МВР, което ще ускори издаването на полиците по Гражданска отговорност. С въвеждането на данните от талона на превозното средство автоматично се попълват и данните в полицата, което ще намали грешките и е в интерес на потребителите. По отношение на Гражданската отговорност вече функционира и база данни за предявените и изплатените претенции от всички застрахователи, което дава възможност на КФН в реално време да следи движението по всяка предявена претенции и освен това да има ясна представа за резервите на отделните застрахователи и капацитета им да изплащат обезщетения по Гражданска отговорност и Автокаско.
Значително се скъсиха сроковете по разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги. Благодарение на по-добрата организация КФН се произнася по-бързо, което е в услуга на потребителите.

ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване положихме значителни усилия за подобряване на нормативната уредба, като за съжаление голяма част от нашите идеи не получиха необходимата законодателна подкрепа.
Въпреки това обаче не може да не се отчетат влезлите в сила изменения относно намаляване размера на събираните от пенсионноосигурителните дружества удръжки от всяка осигурителна вноска с 0.25 на сто годишно до достигането на 3.75 на сто през 2019 г. и такси за управление на средствата на осигурените в задължителните пенсионни фондове лица с 0.05 на сто годишно до достигането на 0.75 на сто през 2019 г.; отпадането на таксата при прехвърляне на средствата от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен; повишаване периодичността на оповестяване на информацията за инвестициите на пенсионните фондове с цел прозрачност и завишен обществен контрол и др.
Към настоящия момент в Народно събрание е внесен законопроект, с който се предлагат редица важни промени в Кодекса за социално осигуряване – усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на пенсионните фондове с цел създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилване на контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията по отношение компетентността на осигурителните посредници, увеличаване на размера на прилаганите санкции и диференциране на техния размер според вида на нарушението и др.
 
КФН ще продължи активно работа като в интерес на осигурените лица ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, в т.ч. създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управляващите и представляващите пенсионноосигурителните дружества, завишаване контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията относно компетентността на осигурителните посредници и др.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Създаден бе Съвет за развитие на капиталовия пазар. Съветът предложи Стратегия с цяла поредица от конкретни мерки, които биха обърнали неблагоприятната посока на развитие на фондовата борса от последните години и могат да окажат полезно въздействие върху икономиката като цяло.
Попълнихме някои бели полета в закона с Наредба за колективните инвестиционни схеми. Така стана възможна появата на пазара на първия български борсово-търгуван фонд.
За да привлечем нови играчи на пазара подготвихме промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Ще се опише процедурата за промяна на условията на облигационна емисия, което ще повиши прозрачността и ще даде допълнителна защита на инвеститорите. Така ще бъдат отстранени някои сериозни дефекти при търговията с корпоративни облигации, които са констатирани отдавна, но едва сега се отстраняват.
Разработихме уредбата на фигурата на тайния клиент. Инвестиционните посредници ще бъдат задължени все по-задълбочено да информират своите клиенти за рисковете от борсовата търговия. Тайните клиенти ще ни помогнат да видим дали посредниците отговорно изпълняват тези изисквания.
Успяхме да се справим с едно непознато за нас предизвикателство – да приемем отчетите на енергийни и водоснабдителни компании, както и на фирми с държавно и общинско участие. Тази информация ще направи тези чувствителни за обществото сектори значително по-прозрачни.
 
Извън дейността на специализираните управления като политика на комисията поддържаме чест и откровен диалог с бизнеса. От 10 януари следващата година стартират ежеседмични разговори на компаниите от небанковия финансов сектор с ръководството на Комисията. В съгласие с поднадзорните лица подготвихме и внесохме в парламента законопроект, който ще осигури функционирането на един модерен и независим регулатор.
 

Кратък преглед на някои основни теми, по които работи КФН през 2016 година

Комисията за финансов надзор ще представи подробен преглед на дейността си през 2016 година с Годишния отчет пред парламента. Предлагаме съвсем кратък преглед на някои основни теми, по които работихме през отиващата си година.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
От началото на 2016-а влезе в сила новият Кодекс за застраховането, който приложи изискванията на Европейската Директива, известна като Платежоспособност II. С този Кодекс значително бе повишена защитата на ползвателите на застрахователни услуги. Новата нормативна уредба съществено увеличава изискванията към застрахователите и гарантира тяхната финансова стабилност. В края на годината КФН прие и нова наредба, която прави значително по-прозрачни финансовите отчети на компаниите в бранша и гарантира пълна съпоставимост на информацията в тях. 
Значително се модернизира и разви инфраструктурата и информационните системи, които обслужват този пазар. Застрахователите ще могат да ползват данните от информационните масиви на МВР, което ще ускори издаването на полиците по Гражданска отговорност. С въвеждането на данните от талона на превозното средство автоматично се попълват и данните в полицата, което ще намали грешките и е в интерес на потребителите. По отношение на Гражданската отговорност вече функционира и база данни за предявените и изплатените претенции от всички застрахователи, което дава възможност на КФН в реално време да следи движението по всяка предявена претенции и освен това да има ясна представа за резервите на отделните застрахователи и капацитета им да изплащат обезщетения по Гражданска отговорност и Автокаско.
Значително се скъсиха сроковете по разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги. Благодарение на по-добрата организация КФН се произнася по-бързо, което е в услуга на потребителите.

ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
В областта на допълнителното пенсионно осигуряване положихме значителни усилия за подобряване на нормативната уредба, като за съжаление голяма част от нашите идеи не получиха необходимата законодателна подкрепа.
Въпреки това обаче не може да не се отчетат влезлите в сила изменения относно намаляване размера на събираните от пенсионноосигурителните дружества удръжки от всяка осигурителна вноска с 0.25 на сто годишно до достигането на 3.75 на сто през 2019 г. и такси за управление на средствата на осигурените в задължителните пенсионни фондове лица с 0.05 на сто годишно до достигането на 0.75 на сто през 2019 г.; отпадането на таксата при прехвърляне на средствата от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен; повишаване периодичността на оповестяване на информацията за инвестициите на пенсионните фондове с цел прозрачност и завишен обществен контрол и др.
Към настоящия момент в Народно събрание е внесен законопроект, с който се предлагат редица важни промени в Кодекса за социално осигуряване – усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на пенсионните фондове с цел създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управлението на пенсионноосигурителните дружества, засилване на контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията по отношение компетентността на осигурителните посредници, увеличаване на размера на прилаганите санкции и диференциране на техния размер според вида на нарушението и др.
 
КФН ще продължи активно работа като в интерес на осигурените лица ще търси най-добрите решения за регулиране дейността на пенсионноосигурителните дружества, в т.ч. създаване на възможности за постигане на по-добра доходност при управление на средствата на осигурените лица, завишаване на изискванията към управляващите и представляващите пенсионноосигурителните дружества, завишаване контролните функции на банките, в които се съхраняват активите на пенсионните фондове, завишаване на изискванията относно компетентността на осигурителните посредници и др.
 
ИНВЕСТИЦИОНЕН НАДЗОР
Създаден бе Съвет за развитие на капиталовия пазар. Съветът предложи Стратегия с цяла поредица от конкретни мерки, които биха обърнали неблагоприятната посока на развитие на фондовата борса от последните години и могат да окажат полезно въздействие върху икономиката като цяло.
Попълнихме някои бели полета в закона с Наредба за колективните инвестиционни схеми. Така стана възможна появата на пазара на първия български борсово-търгуван фонд.
За да привлечем нови играчи на пазара подготвихме промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Ще се опише процедурата за промяна на условията на облигационна емисия, което ще повиши прозрачността и ще даде допълнителна защита на инвеститорите. Така ще бъдат отстранени някои сериозни дефекти при търговията с корпоративни облигации, които са констатирани отдавна, но едва сега се отстраняват.
Разработихме уредбата на фигурата на тайния клиент. Инвестиционните посредници ще бъдат задължени все по-задълбочено да информират своите клиенти за рисковете от борсовата търговия. Тайните клиенти ще ни помогнат да видим дали посредниците отговорно изпълняват тези изисквания.
Успяхме да се справим с едно непознато за нас предизвикателство- да приемем отчетите на енергийни и водоснабдителни компании, както и на фирми с държавно и общинско участие. Тази информация ще направи тези чувствителни за обществото сектори значително по-прозрачни.
 
 
Извън дейността на специализираните управления като политика на комисията поддържаме чест и откровен диалог с бизнеса. От 10 януари следващата година стартират ежеседмични разговори на компаниите от небанковия финансов сектор с ръководството на КФН. В съгласие с поднадзорните лица подготвихме и внесохме в парламента законопроект, който ще осигури функционирането на един модерен и независим регулатор.