Комисията за финансов надзор ще наблюдава развитието на иновационните технологии при предоставянето на финансови продукти и услуги


Комисията за финансов надзор (КФН) прие Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година. Беше одобрен и План за действие за привеждане в изпълнение на стратегията.
Като основни цели в стратегията са формулирани създаването на иновативни центрове (Innovation hubs); управление на киберриска; определяне на изискване за евентуално лицензиране на дружества, които предлагат финансово иновативни продукти, услуги и технологии; анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в това число и облачни услуги.
Стратегията предлага и анализ на вътрешната и външната среда в предлагането на иновативни финансови технологии. На базата на този анализ ще бъдат определени предизвикателствата и рисковете, свързани с регулаторната рамка.
Планът за действие предвижда обмен на информация и тясна връзка с поднадзорните лица и всички заинтересовани страни, както и с европейските регулатори. Ще бъдат изготвени въпросници до всички поднадзорни лица и дискусионни документи, насочени към заинтересованите FinTech дружества. До няколко дни ще бъде активиран специалeн мейл  fintech@fsc.bg за получаване на информация от поднадзорните лица и FinTech компаниите.
Стратегията за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година е публикувана на сайта на КФН на адрес: http://www.fsc.bg/bg/finansovi-inovacii/strategiya-za-nablyudenie-na-finansovite-inovatsii-fintech/
 

Комисията за финансов надзор ще наблюдава развитието на иновационните технологии при предоставянето на финансови продукти и услуги

Комисията за финансов надзор (КФН) прие Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година. Беше одобрен и План за действие за привеждане в изпълнение на стратегията.
Като основни цели в стратегията са формулирани създаването на иновативни центрове (Innovation hubs); управление на киберриска; определяне на изискване за евентуално лицензиране на дружества, които предлагат финансово иновативни продукти, услуги и технологии; анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в това число и облачни услуги.
Стратегията предлага и анализ на вътрешната и външната среда в предлагането на иновативни финансови технологии. На базата на този анализ ще бъдат определени предизвикателствата и рисковете, свързани с регулаторната рамка.
Планът за действие предвижда обмен на информация и тясна връзка с поднадзорните лица и всички заинтересовани страни, както и с европейските регулатори. Ще бъдат изготвени въпросници до всички поднадзорни лица и дискусионни документи, насочени към заинтересованите FinTech дружества. До няколко дни ще бъде активиран специалeн мейл  fintech@fsc.bg за получаване на информация от поднадзорните лица и FinTech компаниите.
Стратегията за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година е публикувана на сайта на КФН на адрес: http://www.fsc.bg/bg/polezna-informatsiya/strategiya-za-nablyudenie/