Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.

Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.), който въвежда регулацията относно изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, е предвиден механизъм за гарантиране на брутните осигурителни вноски на осигурените в тези фондове лица. По-конкретно преди изплащане на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане при придобито право на пенсия от универсален пенсионен фонд индивидуалната партида на осигуреното лице се допълва до сумата на брутния размер на предените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски. С оглед реализиране на предвидения в закона гаранционен механизъм законодателят делегира на Комисията за финансов надзор да определи с наредба изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските, допълването на резервите до изискуемия размер и освобождаването на средства от тях.
Във връзка с това с наредбата се регламентира редът за създаване от всяко пенсионноосигурително дружество на резерв за гарантиране на брутните вноски, като се изисква това да бъде направено към края на месеца, през който е постъпила първата вноска в универсалния пенсионен фонд, съобразно най-актуалната информация към този момент (стойността на нетните активи на фонда към последния работен ден на посочения месец). Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му. По аналогичен начин текущото преизчисляване на резерва, допълването му и освобождаването на средства от него се извършват към края на месеца, за който се извършва преизчисляването, на база на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на този месец. Регламентираният в проекта ред за формиране и преизчисляване на резерва за гарантиране на брутните вноски осигурява текущото му привеждане в съответствие със законовите изисквания и параметри.
С наредбата са извършени промени и в Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, които имат за цел привеждане в съответствие и синхронизиране с уредбата на резерва за гарантиране на брутните вноски и настъпилите изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.

Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.), който въвежда регулацията относно изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, е предвиден механизъм за гарантиране на брутните осигурителни вноски на осигурените в тези фондове лица. По-конкретно преди изплащане на пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане при придобито право на пенсия от универсален пенсионен фонд индивидуалната партида на осигуреното лице се допълва до сумата на брутния размер на предените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски. С оглед реализиране на предвидения в закона гаранционен механизъм законодателят делегира на Комисията за финансов надзор да определи с наредба изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските, допълването на резервите до изискуемия размер и освобождаването на средства от тях.
Във връзка с това с наредбата се регламентира редът за създаване от всяко пенсионноосигурително дружество на резерв за гарантиране на брутните вноски, като се изисква това да бъде направено към края на месеца, през който е постъпила първата вноска в универсалния пенсионен фонд, съобразно най-актуалната информация към този момент (стойността на нетните активи на фонда към последния работен ден на посочения месец). Заделянето на средства за покриване на резерва се извършва в деня на създаването му. По аналогичен начин текущото преизчисляване на резерва, допълването му и освобождаването на средства от него се извършват към края на месеца, за който се извършва преизчисляването, на база на стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд към последния работен ден на този месец. Регламентираният в проекта ред за формиране и преизчисляване на резерва за гарантиране на брутните вноски осигурява текущото му привеждане в съответствие със законовите изисквания и параметри.
С наредбата са извършени промени и в Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, които имат за цел привеждане в съответствие и синхронизиране с уредбата на резерва за гарантиране на брутните вноски и настъпилите изменения в Кодекса за социално осигуряване.