Комисията за финансов надзор обръща внимание относно задълженията за отчетност във връзка със сделките за финансиране с ценни книжа


Един от оповестените основни приоритети на Европейския орган за ценни книжа и пазари е спазването на отчетността относно сделките за финансиране с ценни книжа съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.
Комисията за финансов надзор е определена за компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/2365. В това си качество, тя следи стриктно дали всички финансови и нефинансови контрагенти, представляващи задължени лица по чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2365, докладват пред регистър на транзакции информация относно всяка сключена от тях сделка за финансиране на ценни книжа, както и относно всяка промяна или прекратяване на сделките. Тази информация се предоставя не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на сделката.
В тази връзка, посочените задължени лица по чл. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2365 трябва да организират и обезпечат процеса по навременно отчитане, в т.ч. като осигурят съответни механизми и контроли, които да индикират за необходимостта от докладване и за евентуално закъснение при отчитането на сключените сделки за финансиране на ценни книжа. От изключителна важност е отчитането да бъде не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на сделката.
За неизпълнение на това задължение е предвидена административнонаказателна отговорност по Закона за пазарите на финансови инструменти, като глобите и имуществените санкции достигат до 10 000 000 лв.