КФН започна консултация за промени в ЗДСИЦ

КФН започна предварително проучване на мненията и становищата по някои въпроси във връзка с възможни бъдещи изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. За целта е изготвен консултационен въпросник, в който са включени идеи за изменения на закона, предлагани от различни заинтересовани страни от 2007 г. насам. Мнение в настоящата консултация могат да предоставят дружествата със специална инвестиционна цел, техните акционери, както и всички други заинтересовани страни. В документа се обсъждат органичен брой въпроси, но КФН ще разгледа всички предложения и коментари, които постъпят в консултационния период.
Към консултационния документ е изготвен формуляр за отговори в xls формат, като е необходимо в него да се отговори на поставените въпроси с „да” или „не”. Всички други становища и коментари следва да се представят в отделен документ. Срокът за представяне на становища и отговори е до 05.10.2009 г. Консултационният въпросник и формата за попълване на отговорите можете да изтеглите от тук.
Отговорите следва да се представят на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg, както и на хартиен носител в КФН.